Wynagrodzenia jako instrument kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw

W realiach gospodarki rynkowej w skali przedsiębiorstw wciąż nieuchronnie rozgrywa się walka o dostęp do zasobów, strefy wpływów, pozycję oraz przywileje. W walce tej wynagrodzenia jawią się jako ważny instrument pozwalający na uzyskanie względnej przewagi w dążeniu do realizacji wymienionych wartości. Stanowią one bowiem istotny czynnik konkurencyjności jako podstawowy składnik kosztów pracy i jako główne narzędzie motywowania.

W postrzeganiu płacy przez pracodawcę zasadnicze znaczenie wydaje się mieć orientacja na koszty. Przyjęcie jednak założenia, iż celem przedsiębiorcy jest nie tyle minimalizacja kosztów, ile maksymalizacja korzyści, ukierunkowuje w sposób nieuchronny jego zainteresowania na problemy motywacji pracowników i jej po-budzania. Przedsiębiorstwa, stosując różne środki motywowania, mogą także rywa-lizować zarówno wysokością płacy, jalc i sposobami wynagradzania pracowników.

W nowej koncepcji płacy eksponuje się potrzebę długofalowości, strategicznego myślenia, zapewnienia właściwej elastyczności, postrzegania płacy w jej kom-plementarnych więziach z pozostałymi instrumentami oddziaływania na motywację . Do nowych tendencji w dziedzinie strategii wynagradzania zalicza się m.in. : o dążenie do umacniania konkurencyjności firmy w długim okresie w powiązaniu z dążeniem do maksymalizacji zwrotu z kosztów pracy

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
W większości badanych przedsiębiorstw

Wyniki badań potwierdzają fakt wyższości kompetencji oraz efektów pracy nad innymi czynnikami kształtowania płac. Można stwierdzić, że przyjęte modele wy-nagradzania są koherentne z deklarowanymi celami...

Zamknij