Wynik podziału pracy w ramach zawodu

Węższym pojęciem jest specjalność, traktowana jako wynik podziału pracy w ramach zawodu. Obejmuje ona czynności o podobnym charakterze (związane z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy) wymagające pogłębionej lub rozsze-rzonej wiedzy i umiejętności.

Definicje te, choć poprawne, nie są wystarczająco precyzyjne, a określenie zawód stosowane jest potocznie w różnym znaczeniu. Niejednoznaczność ta wynika z nie-znajomości tematu lub z braku dbałości o prawidłowe określanie przedmiotu, o którym mowa. Jej przyczyną jest także istota tematu, a mianowicie bardzo złożona i zróżnicowana działalność, jaką jest praca. Zawody, specjalności czy stanowiska pracy, to pojęcia obejmujące różnorodne czynności wykonywane przez pracowników. Należą do nich: wiedza, zespół ruchów przy pracy, posługiwanie się narzędziami, niezbędne przemyślenia, decyzje, a także kontakty i inne aspekty działalności.

Charakterystyczną cechą zawodu jest to, że wiąże się on nie tylko z pracą, ale również z człowiekiem, który ją wykonuje. Posiadanie zawodu jest atrybutem pra-cownika nawet, jeśli danej pracy nie wykonuje, ale ją zna i mógłby ją wykonać. Zawód wiąże się z kwalifikacjami pracownika lub szerzej – z jego kompetencjami, wymaga wiedzy i umiejętności, a niekiedy również właściwych cech osobowych. Każda z cech zawodu może nasuwać dodatkowe pytania, np. czym dla zawodu jest poziom wiedzy czy wymaga on ukończenia szkoły zawodowej o właściwym profilu i dotyczy wiadomości szkolnych, czy zarówno szkolnych jak i praktycznych, czy też wystarczające są umiejętności praktyczne?

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Tworzenie prognoz finansowych

Strona finansowa studium wykonalności projektu inwestycyjnego składa się z prognoz finansowych oraz z analizy i oceny finansowej. Prognozy finansowe stanowią bez wątpienia najtrudniejszą część studium...

Zamknij