Zachowanie formy aktu notarialnego

W umowie powinny być określone cena sprzedaży orazjej przedmiot, w tym przypadku nieruchomość. Umowa sprzedaży nieruchomości obejmuje także sprzedaż jej części składowych (budynki, inne urządzenia trwale związane z gruntem oraz drzewa lub roślinność) i co do zasady, także przynależności.

Dla bezpieczeństwa przeprowadzenia transakcji wskazane jest, aby umowa przedwstępna i przyrzeczona sprzedaży nieruchomości były zawarte również w formie aktu notarialnego. Zachowanie formy aktu notarialnego rodzi bowiem prawo roszczenia o przeniesienie własności. Przejście prawa własności nieruchomości następuje z chwilą podpisania aktu notarialnego. Przejście prawa użytkowania wieczystego nieruchomości następuje z chwilą wpisu nabywcy w księdze wieczystej. Należy pamiętać, że zbycie nieruchomości może wymagać uchwały zgromadzenia wspólników (art. 228 pkt 4 k.s.- lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 393 pkt 4 k.s.h), chyba że umowa spółki lub statut stanowi inaczej. Przy sprzedaży nieruchomości w grę wchodzi też art. 230 k.s.h. Zgodnie z art. 230 k.s.h w sp. z o.o. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku spółki z o.o. w k.s.h znajduje się jeszcze jedno ograniczenie, stanowiące, że nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą 1/4 kapitału zakładowego, nie niższą jednak niż 50 000 zł, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Transfer nieruchomości do spółki celowej

Zgodnie z art. 158 § 1 k.s.h. w przypadku pokucia udziału wkładem niepieniężnym, w umowie spółki obligatoryjnie należy podać osobę wspólnika wnoszącego aport, przedmiot wkładu...

Zamknij