Zakres obowiązywania przepisów regulujących wspólnotowy rynek zamówień publicznych

Na koniec można wspomnieć i o tym, że podobnie konkurencyjne systemy zawierania umów przyjęte są w wielu organizacjach finansowych o charakterze międzynarodowym. Najważniejsza z nich – Bank Światowy – swoje postępowania przetargowe opiera na następujących kluczowych zasadach: oszczędność środków, sprawność realizacji projektu oraz umożliwienie wszystkim upoważnionym oferentom ubieganie się o uzyskanie zamówienia kredytowanego przez bank.

Zakres obowiązywania przepisów regulujących wspólnotowy rynek zamówień publicznych

Zasady regulujące rynek zamówień publicznych w Unii Europejskiej, przyznające uprawnienia uczestnikom przetargów, funkcjonują w pewnych ramach ustalonych przez stosowne normy prawne. Ramy te obejmują z jednej strony podmioty obowiązane do wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustalonymi regułami, a z drugiej strony określają, jakie to dobra i usługi muszą być nabywane w drodze udzielenia zamówienia. Dlatego też niezwykle istotne jest ustalenie zarówno zakresu podmiotowego, jak

i przedmiotowego omawianych w niniejszej pracy regulacji. W przypadku bowiem zorganizowania przetargu przez podmiot nieobo- wiązany do przestrzegania postanowień zawartych w dyrektywach

– żaden z uczestników nie będzie mógł korzystać z uprawnień wy-nikających z nadrzędnej roli zasady równości w kształcie nadanym jej w omawianych przepisach.

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie zakresu podmiotowego wspólnotowych dyrektyw dotyczących rynku zamówień publicznych. Podmioty zobowiązane do nabywania dóbr i usług oraz robót budowlanych w trybie przewidzianym w tych dyrektywach są definiowane jako „zamawiający” (inaczej „organy zamawiające”, „podmioty zamawiające”) i to właśnie one są adresatami regulacji dotyczących zamówień publicznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Procedury przetargowe i inne

Zgodnie ze wskazówkami modelowego prawa UNCITRAL doradza się stosowanie przetargu otwartego jako najwłaściwszej procedury zapewniającej konkurencyjność, a co za tym idzie możliwość efektywnego wydatkowania środków...

Zamknij