Zakres podmiotowy GPA

W związku z tym, że niektóre zamówienia udzielane przez określone podmioty zamawiające z państw członkowskich Unii Europejskiej objęte są Porozumieniem w sprawie Zamówień Rządowych 1994 (GPA), konieczne jest przybliżenie pojęcia „zamawiającego” w rozumieniu tegoż Porozumienia zdefiniowanego w odmienny sposób niż czynią to dyrektywy. Artykuł 1 ust. 1 GPA nie dostarcza nam ogólnej definicji „organu zamawiającego” . Ogranicza się on jedynie do stwierdzenia, że „porozumienie odnosi się do jakichkolwiek aktów prawnych i administracyjnych, ustalonych procedur lub praktyk dotyczących udzielania zamówień przez podmioty objęte niniejszym Porozumieniem, a określone w Załączniku I”. Taki sposób podmiotowego zakreślenia ram porozumienia jest odmienny od tego, który był przyjęty w poprzednim porozumieniu będącym wynikiem Rundy Tokijskiej. Tam bowiem pojęcie „podmiotu zamawiającego” zostało zdefiniowane przy użyciu dwóch kategorii: umieszczenia na liście stanowiącej Załącznik do Porozumienia oraz podania definicji o charakterze ogólnym. W praktyce jednak okazało się, że ogólna definicja organu zamawiającego nie ma większego znaczenia, albowiem de facto zagraniczni oferenci byli „dopuszczani” jedynie do przetargów organizowanych przez organy umieszczone na listach sporządzonych przez państwa-strony Porozumienia. Protekcjonistyczna praktyka państw zmierzała i zmierza nadal do ochrony własnych rynków zamówień, często z uwagi na to, że stanowią one jeden z lepszych instrumentów do osiągania określonych celów politycznych, społecznych czy ekonomicznych.

Listy załączone do Porozumienia z 1994 r. zawarte w Załączniku I pogrupowane są w pięciu Aneksach. Aneks 1 obejmuje organy administracji centralnej, Aneks 2 inne organy administracji rządowej, Aneks 3 natomiast składa się z list innych krajowych podmiotów, które przy nabywaniu dóbr obowiązane są do stosowania postanowień Porozumienia, Aneks 4 obejmuje listy określające, jakie usługi nabywane w drodze udzielenia zamówienia w danym pań- stwie-stronie porozumienia poddane są regułom Porozumienia, natomiast Aneks 5 określa, które kategorie robót budowlano-mon- tażowych należą do zakresu przedmiotowego porozumienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

tumblr girl
Designed WP.
Spółka

Spółka A, będąca w trudnej sytuacji finansowej, posiada atrakcyjną nieruchomość zlokalizowaną w centrum miasta. Lokalizację tę wybrał sobie wielki międzynarodowy koncern B na swoją siedzibę....

Zamknij