Zakres podmiotowy nowego GPA

Zakres podmiotowy nowego GPA obejmuje nie tylko organy administracji centralnej, ale i administracji terenowej (lokalnej) i samorządowej, jak również niektóre jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej i mające postać organów publicznych lub publicznych przedsiębiorstw. Natomiast zakres przedmiotowy obejmuje obok zamówień na dostawy zamówienia na usługi i niektóre roboty budowlane.

W związku z przystąpieniem Wspólnot Europejskich do Porozu-mienia w sprawie Zamówień Rządowych w dniu 13 października 1997 r. przyjęta została dyrektywa 97/52/EC nowelizująca postanowienia omawianych wcześniej dyrektyw: 92/50,93/36 i 93/3 Nowa dyrektywa dostosowała unijny rynek zamówień publicznych i otwarła go wobec przedsiębiorców pochodzących z państw sygnatariuszy GPA.

Omówione powyżej trzy dyrektywy regulujące zamówienia na dostawy, roboty budowlane i usługi bywają nazywane dyrektywami „klasycznymi” lub dyrektywami „sektora klasycznego”. Nazewnictwo takie jest stosowane w literaturze przedmiotu dla odróżnienia tych postanowień od regulacji dyrektywy 93/38/EEC koordynującej udzielanie zamówień przez jednostki działające w sektorach użyteczności publicznej – gospodarki wodnej, transportu

i telekomunikacji. Dyrektywa sektorowa, w związku z przystąpieniem do GPA, została również znowelizowana na mocy dyrektywy z dnia 16 lutego 1998 r. 98/4/EC. Zaznaczyć jednak należy, iż główne cele i zasady udzielania zamówień zarówno pod rządami dyrektyw klasycznych, jak i dyrektywy sektorowej są takie same, a różnice związane z kolejnymi etapami stosownej procedury omówione zostaną w poszczególnych rozdziałach niniejszej pracy.

Zakres przedmiotowy dyrektyw „klasycznych” dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych nie obejmuje zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielanych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. Wyłączenie to spowodowane zostało szeregiem przyczyn natury politycznej, ekonomicznej, przemysłowej i prawnej przedstawionych szczegółowo w preambule do dyrektywy 93/3 Jednym z głównych powodów wyodrębnienia tej kategorii zamówień był fakt, iż podmioty je udzielające w pewnych przypadkach podlegają prawu publicznemu, a w innych prawu prywatnemu, dlatego też zakres podmiotowy dyrektywy 93/38 nie mógł być zdefiniowany wyłącznie według kryterium statusu prawnego zamawiających- tak jak to zostało określone w dyrektywach „klasycznych”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wspólnotowy reżim zamówień publicznych

Z uwagi na osiągnięcie zadowalającego stopnia konkurencyjności na rynku telekomunikacji zostanie on wyłączony spod regulacji dyrektywy sektorowej - obecnie obowiązującej dyrektywy 93/3Ponadto w dniu 13...

Zamknij