Zakres zobowiązania gwaranta i dłużnika

Gwarant nie może podnosić wobec beneficjenta gwaranncji jakichkolwiek zarzutów, które przysługują dłużnikowi. Takie możliwości ma natomiast poręczyciel. Ważność zobowiązania gwarancyjnego nie jest uzależniona od ważności zobowiązania dłużnika, za którego wystawiono gwarancję. Tak nie jest w przypadku poręczenia. Zakres zobowiązania gwaranta nie jest zdeterminowany zakresem zobowiązania dłużnika. Taka akcesoryjność występuje natomiast w przypadku poręczenia.

Gwarancja dokapitalizowania projektu (tzw. Contribution Agreement)

Gwarancja taka jest jedną z umów towarzyszących projektowi, o których mowa dalej. Na mocy postanowień tej umowy, wskazany sponsor projektu (np. udziałowiec spółki celowe- zobowiązuje się nieodwołalnie na pierwsze żądanie banku finansującego lub innej strony zaangażowanej w realizację projektu do zasilenia budżetu projektu. Zasilenie to może mieć formę wkładu kapitałowego lub pożyczki. Okolicznością, gdy wystąpi żądanie takiego dokapitalizowania spółki celowej realizującej projekt, może być brak odpowiedniego salda na rachunku „escrow” w dniu płatności rat kapitałowych, odsetek lub prowizji, a także brak takiego salda na rachunku obsługi zadłużenia. Bank finansujący projekt ze swej strony zobowiązuje się do nieprzeprowadzania egzekucji z zabezpieczeń prawnych przed wezwaniem do dokapitalizowania spółki celowej. Wpłacane przez sponsorów kwoty powinny być kwotami netto, a więc wolnymi od obciążeń podatkowych.

Instytucja zobowiązująca się jako sponsor do dokapitalizowania projektu może być również zobligowana do systematycznego dostarczania bankowi swych sprawozdań finansowych.

Inną formą wsparcia projektu może być zobowiązanie sponsorów do wynajęcia powierzchni w danym obiekcie na uzgodnionych warunkach, gwarantujących płynność projektu (tzw. „underwriting” powierzchni). Nie musi się to wiązać z fizyczną przeprowadzką ludzi i wyposażenia do nowego obiektu. Zawarcie umów najmu przez spółkę celową z własnymi sponsorami zapewnia terminową obsługę udzielonych kredytów i trwa do czasu znalezienia wiarygodnych najemców.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Gwarancje bankowe

W ramach „project finance” takimi zobowiązaniami zabezpieczonymi gwarancjami bankowymi mogą być zobowiązania wynikające z porozumienia wspólników lub też zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,...

Zamknij