Zamówienia nie objęte zakresem dyrektyw

W przypadku kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty warunki związane z ochroną środowiska mają ograniczony zasięg z uwagi na sformułowanie w dyrektywach, iż oferta musi być najkorzystniejsza „ekonomicznie”. O tyle więc warunki takie mogą znaleźć zastosowanie o ile podnosiłyby wartość oferty.

W przypadku zamówień nieobjętych zakresem dyrektyw za-mawiający mają większe możliwości realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Dopuszczalne jest bowiem przyjęcie takich kryteriów wyboru oferty, które będą uwzględniać „ekologiczność” nabywanych dóbr, pod warunkiem iż kryteria te nie będą miały charakteru dyskryminującego.

Na pewno znaczny wpływ na omawianą kwestię ma treść obecnie obowiązującego art. 6 TWE – o czym wspomina Trybunał w przedstawionym powyżej orzeczeniu Concordia Bus Finland. Artykuł ten stanowi, iż wymogi ochrony środowiska naturalnego muszą być włączone do określenia i realizacji polityki Wspólnoty oraz działań przewidzianych w art. 3, w szczególności w celu popierania trwałego rozwoju. Z przepisu tego wynika, iż określenie i realizacja zasad wspólnego rynku (w tym też rynku zamówień publicznych) musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. Można więc przyjąć, iż państwa członkowskie również przy udzielaniu zamówień obowiązane się uwzględniać warunki związane z ochroną środowiska. Opisując przedmiot zamówienia mogą przykładowo wskazywać na produkty oznaczone jako „przyjazne środowisku”, „nietestowane na zwierzętach” i tym podobne, zgodnie z krajowymi standardami, jeżeli tylko wprowadzą do treści słowa „lub inne równoważne”, tak by opis przedmiotu zamówienia nie miał charakteru dyskryminującego dobra produkowane w innych państwach członkowskich zgodnie z takimi samymi standardami uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Sprawa Nord-Pas-de-Calais

Orzeczenie w sprawie Beentjes wywołało spory co do jego interpretacji. Dopiero w sprawie Nord-Pas-de-Calais Trybunał. Sprawiedliwości stwierdził, że dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych kryteriów oceny ofert,...

Zamknij