Zarządzanie ryzykiem

J. Penc wskazuje, że w działalności gospodarczej ryzyko mierzone jest stopniem sprawowania przez menedżera kontroli nad sytuacją. Sprawowanie kontroli to nic innego, jak możliwość zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem powinno prowadzić do minimalizacji ryzyka. Zarządzanie ryzykiem obejmuje cztery etapy:

– identyfikację różnych rodzajów ryzyka

– kwantyfikację ryzyka (ocena jego wpływu na projekt), w tej kategorii mieści się uwzględnianie ryzyka w szacowaniu stopy dyskontowej

– rozwinięcie sposobów reagowania na ryzyko

– kontrolę reakcji na ryzyko.

Zarządzanie ryzykiem odgrywa szczególne znaczenie w finansowaniu na zasadach „project finance”. W tym rodzaju finansowania cały proces zmierza do jak najbardziej skutecznego zarządzania ryzykiem tak, aby poszczególne rodzaje ryzyka zostały zminimalizowane.

M. Dąbrowski i K. Kirejczyk zalecają dla obniżenia ryzyka deweloperskiego podejmowanie następujących działań:

– staranne oszacowanie własnych możliwości i zasobów

– wybór wyspecjalizowanych i doświadczonych partnerów

– systematyczna i rozległa praca analityczna (analiza rynku, lokalizacja, użytkowanie, konkurencja, ryzyko i rentowność)

– właściwy moment rozpoczęcia ekspozycji rynkowej inwestycji

– podział ryzyka poprzez tworzenie strategicznych sojuszy.””

“ M.Dąbrowski, K.Kirejczyk, Inwestycje deweloperskie. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

M. Dąbrowski i K. Kirejczyk eksponują zatem w zarządzaniu ryzykiem profesjonalizm i doświadczenie podmiotów zaangażowanych w realizację projektu oraz wszechstronność i dokładność prac analitycznych, czyli przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektu. Taka dokumentacja powinna zawierać identyfikację i ocenę ryzyka projektu. Identyfikacja i ocena ryzyka projektu to działania potrzebne do stwierdzenia, z jakimi rodzajami ryzyka mamy do czynienia w danym projekcie. Takie rozpoznanie jest konieczne, aby określić dalej sposoby zarządzania ryzykiem projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ocena przedłożonych ofert przy zastosowaniu preferencji

W rażącej sprzeczności z zasadą równego traktowania pozostaje dopuszczalność oceny i wyboru przedłożonych ofert przy zastosowaniu systemu preferencji. Sytuacja taka oznacza, iż już na wstępie...

Zamknij