Zasada niedyskryminacji

W chwili obecnej nie jest jednak do końca jasna granica, w ramach której podmioty zamawiające mogą brać pod uwagę czynniki o charakterze pozaekonomicznym.

Odnośnie natomiast do dopuszczalności stosowania przy wyborze ofert kryteriów o charakterze pozaekonomicznym, to jeżeli takie kryteria zostaną ustalone zgodnie z zasadą niedyskryminacji – to w żadnym wypadku nie może być mowy o naruszeniu zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Co najwyżej ograniczenia dozna zasada efektywnego wydatkowania środków publicznych, jako że wybór oferty przy uwzględnieniu kryteriów pozaekonomicznych może wpłynąć na cenę nabywanych dóbr, jako że stosowanie takich kryteriów często wiąże się z przyznaniem priorytetu innym celom (przykładowo zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, polepszenie sytuacji niepełnosprawnych, ochrona śro-dowiska). Mimo iż w aktualnie istniejącym projekcie zmian dyrektyw regulujących rynek zamówień publicznych brak jest odniesienia do takich kryteriów, to jednak w świetle omawianej Zielonej Księgi i obecnie obowiązujących przepisów Traktatu w zakresie ochrony środowiska można przypuszczać, iż dopuszczalność stosowania takich kryteriów zostanie uznana za zgodną z prawem wspólnotowym – oczywiście przy uwzględnieniu zasady równości i niedyskryminacji przedsiębiorców zagranicznych. W rzeczywistości cały problem sprowadza się do jednego – najczęściej takie kryteria w sposób pośredni dyskryminują przedsiębiorców zagranicznych, chyba że związane są z celami ogólnospołecznymi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Procedura negocjacyjna

Procedura ta z uwzględnieniem proponowanych zmian składałaby się z następujących elementów:- zamawiający publikuje ogłoszenie zapraszające zainteresowane podmioty do uczestnictwa, w ogłoszeniu tym zamawiający przedstawia cele,...

Zamknij