Zasada równego traktowania wszystkich przedsiębiorstw

Chodzi tutaj o taki wpływ na funkcjonowanie zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, który nie jest usprawiedliwiony na gruncie zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, ani też w świetle polityki obronnej państwa czy potrzeby zachowania porządku publicznego. Można zauważyć pewne zderzenie dwóch koncepcji – pierwszej, polegającej na tradycyjnym pojmowaniu systemów zamówień publicznych jako formy ingerencji państwa w dziedzinie gospodarki (działania o charakterze protekcjonistycznym lub mające na celu realizację wybranych zadań o charakterze społecznym lub ekonomicznym) oraz drugiej, traktującej instytucję zamówień publicznych jako instrument gwarantujący nabywanie określonych dóbr i usług, niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań publicznych, na najkorzystniejszych warunkach, czyli zgodnie z zasadą efektywnego wydatkowania środków publicznych.

Jedną z gwarancji przestrzegania prawa w dziedzinie zamówień publicznych jest uprawnienie do wniesienia odwołania oraz kontroli zasadności i legalności decyzji podejmowanych przez podmioty zamawiające w trakcie postępowania przetargowego. Prawo to istnieje poza ramami samego procesu udzielania zamówień, dlatego też jego przedstawienie będzie miało miejsce w oddzielnym rozdziale. Warto wspomnieć, iż kształt postępowań odwoławczych w przypadku zamówień publicznych ma istotne znaczenie dla praktycznego funkcjonowania omawianych przepisów. Niejednokrotnie do naruszeń prawa wspólnotowego dochodzi w trakcie trwania

postępowania i konieczne jest podjęcie szybkich kroków zmierzająccych do eliminacji wadliwej decyzji lub zachowania się podmiotu zamawiającego. Dlatego też, obok przepisów prawnych dotyczących kształtu postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia, ważnym problemem okazuje się przedstawienie regulacji dotyczących systemów kontroli i procedur odwoławczych.

W niniejszej pracy – w celu uniknięcia powtórzeń – autorka stosuje zamiennie określenia „uczestnicy postępowania” i „oferenci”. Jednak pod pojęciem oferenta w takim wypadku należy rozumieć przedsiębiorcę, który przystępując do postępowania już złożył lub ma dopiero zamiar złożenia oferty. Dopuszczalne jest również stosowanie określeń „wykonawca”, „usługodawca” i „dostawca” na sprecyzowanie zakresu działalności danego uczestnika postępowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Świadomość możliwych reakcji banku i prawnych ograniczeń ich działania

Świadomość możliwych reakcji banku i prawnych ograniczeń ich działania powinna ułatwiać sponsorom projektu i spółce celowej analizy z bankiem. Trzeba pamiętać, że druga strona reprezentuje...

Zamknij