Zastosowanie procedury ograniczonej

Pogląd ten nie zasługuje jednak na całkowite podzielenie, jeżeli chodzi o sytuację rozmów przed sporządzeniem specyfikacji- jakie można znaleźć usprawiedliwienie na niedopuszczenie do nich określonych przedsiębiorców? Czy takie podmioty, które nie zostały dopuszczone do „dialogu technicznego” potem w trakcie postępowania nie będą miały mniej szans, niż uczestnicy takich „wstępnych ustaleń”? Nie należy zapominać o tym, iż rozmowy takie dotyczą przedmiotu zamówienia, jego kształtu, zakresu itp., a więc spraw niezwykle istotnych dla ustalenia późniejszego kręgu potencjalnych oferentów.

Korzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie procedury ograniczonej i po ogłoszeniu o zamówieniu, a jeszcze przed sporządzeniem szczegółowej specyfikacji prowadzenie rozmów z kandydatami, którzy zgłosili swoje zainteresowanie. Ograniczeniem w prowadzeniu takich rozmów mogą być same przepisy dotyczące specyfikacji i ustalona linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości. Przykładowo chodzi o to, iż w treści specyfikacji zamawiający nie może powoływać się na konkretną firmę lub markę, chyba że użyje sformułowania „lub inny równoważny”.

Jeżeli chodzi o rozmowy po złożeniu ofert to w przypadku procedur otwartej i ograniczonej są one w zasadzie niedopuszczalne, chyba że służą wyjaśnieniu treści oferty, a i to tylko wtedy, gdy takie rozmowy nie naruszą konkurencji i równego traktowania. W sprawie Walloon Buses Trybunał orzekł, iż jest naruszeniem zasady równości umożliwienie jednemu oferentowi dokonania zmiany oferty, bez udzielenia takiej sposobności również innym uczestnikom.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Możliwość prowadzenia rozmów z oferentami lub potencjalnymi uczestnikami postępowania

Możliwość prowadzenia rozmów z oferentami lub potencjalnymi uczestnikami postępowania nie jest jasno określona w ramach obowiązującego obecnie wspólnotowego prawa zamówień publicznych. Można również zauważyć, iż...

Zamknij