Zawarcie kontraktu bez ogłoszenia przetargu

Podanie takich informacji w wypadku przeprowadzania przetargu otwartego jest jednym z koniecznych i bezwarunkowych wymogów przewidzianych przez dyrektywę dla zapewnienia potencjalnym

dostawcom możliwości zapoznania się z propozycjami konkurentów oraz sprawdzenia, czy ich oferty spełniają wymienione w dokumentach przetargowych wymagania. W przypadku gdy otwarcie ofert miałoby nastąpić publicznie, brak informacji sprawiał, że nie istniała żadna realna szansa uczestnictwa, skoro nie została podana data ani miejsce otwarcia ofert.

Zawarcie kontraktu bez ogłoszenia przetargu, w wypadku gdy kontrakt ten jest objęty dyrektywą ze względu na podmiot zawierający umowę i na jej przedmiot całkowicie eliminuje innych kandydatów. Najczęściej jednak ograniczenie dotyczy tylko pewnego kręgu podmiotów, które są uprawnione do ubiegania się o przyznanie zamówienia publicznego. Częściowa eliminacja konkurentów spowodowana jest niewypełnieniem obowiązku publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Wspólnot. Zaproszenie ukazuje się jedynie w organie publi-kacyjnym na terenie jednego państwa członkowskiego. W tym wypadku potencjalni oferenci z innych państw nie mają szans na złożenie oferty. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie European Commission v. Kingdom of Spain. Władze Uniwersytetu w Madrycie ogłosiły przetarg na remont i rozbudowę dwóch wydziałów uczelni. Zaproszenie do składania ofert ukazało się jedynie w czterech gazetach hiszpańskich. Niedokananie obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot starano się usprawiedliwić brakiem czasu – prace musiały zostać zakończone przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Z ogłoszenia przetargu można bowiem zgodnie z dyrektywą zrezygnować w obliczu nagłych, niespodziewanych wypadków, które powodują, że wyznaczone terminy nie mogą być dotrzymane. Środki na remont zostały przyznane w styczniu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Prawo oferenta do zaznajomienia się z obiektywnymi kryteriami

Przykładowo niektóre z ogłoszeń nie podają wartości zamówienia, a około 30% zaproszeń do składania ofert nie określa kryterium, według którego organ zamawiający ma zamiar przyznawać...

Zamknij