Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zasada ta ma również zastosowanie do nabywców środków trwałych Jeżeli zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych środki te były ujęte w prowadzonej przez zbywcę ewidencji lub wykazie środków trwałych, a ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 14 173, 62 zł (kwota ta jest waloryzowana o wskaźnik inflacji i jest publikowana na każdy rok podatkowy). Zakres odpowiedzialności ograniczony jest do wartości nabytego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub środka trwałego.

W przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub środka trwałego zakres odpowiedzialności nabywcy ograniczony jest do wysokości zaległości podatkowych w takiej części, w jakiej wartość nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nabytego środka trwałego pozostaje do wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa które jest lub było prowadzone przez zbywcę.

Nabywający może, za zgodą zbywcy, wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywcy. W takich okolicznościach dodatkowo odpowiada do wysokości wskazanej w zaświadczeniu zaległości powstałe po dniu wydania zaświadczenia, a przed dniem nabycia środka trwałego, chyba że nabycie środka trwałego nastąpiło w ciągu 3 dni od wydania zaświadczenia.

Formuła „project finance” nie jest też zbyt gruntownie rozpoznana na gruncie polskiego prawa bankowego. Stąd, bywa nieufnie traktowana przez banki komercyjne. Problem ten wynika nie tylko z konserwatyzmu przepisów Komisji Nadzoru Bankowego, dotyczących rezerw celowych głównie z faktu, że banki nie mają w wielu przypadkach stosownej metodologii do analizy finansowania na zasadach „project finance”. O problemach w negocjacjach z bankami w Polsce dotyczących finansowania na zasadach „project finance”, będziemy dyskutować w jednym z następnych rozdziałów pracy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Sformułowanie przepisów o cienkiej kapitalizacji

Na mocy art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość kapitału zakładowego (akcyjneg- spółki określa się na potrzeby przepisów o cienkiej...

Zamknij