Zmniejszenie wartości majątku finansowego

Fakt, że upadłość spółki celowej w następstwie niepowodzenia realizacji projektu nie oznacza upadłości sponsorów projektu, choć niewątpliwie znajdzie swe odbicie w ich sprawozdaniach finansowych (zmniejszenie wartości majątku finansowego) i spowoduje pewien uszczerbek w ich reputacji i może w przyszłości utrudnić realizację następnych projektów inwestycyjnych (brak środków finansowych, trudność w pozyskaniu kontrahentów).

Łatwiejszy sposób motywacji menedżerów zarządzających projektem w ramach spółki celowej oraz osób zatrudnionych w spółce. Wynika on z faktu wyodrębnienia projektu z innych rodzajów działalności danego podmiotu. Siatka płac obowiązująca w firmie macierzystej – głównego udziałowca spółki celowej – niekoniecznie musi być wiążąca dla spółki celowej. W spółce celowej można zastosować takie formy motywowania, jak opcje na zakup udziałów i akcji, premie za osiągnięcie w terminie celów strategicznych projektu.

Elastyczność warunków korzystania z zewnętrznych środków finansowych (zaciąganie i spłata kredytów bankowych, pożyczek, emisja oraz splata zobowiązań z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie projektu, jest dostosowane do jego specyfiki). Jednym z kluczowych elementów „project finance” jest dobór odpowiednich proporcji między źródłami finansowania, wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Możliwość nadania transakcji finansowania projektu inwestycyjnego statutu transakcji optymalizującej podatki dla spółki celowej i dla sponsorów projektu (przykładem może być rejestrowanie większości spółek realizujących w wolnych obszarach podatkowych w celu minimalizacji podatku dochodowego).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Plan podziału spółki

Ponadto, kodeks spółek handlowych wymaga, aby do planu podziału zostały dołączone: projekt uchwały o podziale wraz z projektem zmian umowy lub statutu spółki przejmującej albo...

Zamknij