Zwiększenie przejrzystości procedur i konkurencyjności

Eliminacja opisanych przeszkód miała mieć miejsce poprzez stworzenie nowego, całościowego i jednolitego w skali Wspólnoty systemu udzielania zamówień publicznych. Pierwszym etapem było objęcie szczegółową regulacją zamówień publicznych na roboty budowlane. W dniu 26 lipca 1971 r. przyjęto dyrektywę 71/305/EEC, która wprowadziła jednolity wspólnotowy system udzielenia zamówień, mający na celu zwiększenie przejrzystości procedur, zwiększenie konkurencyjności i niedyskryminację przedsiębiorców zagranicznych. Następnym krokiem było przyjęcie w dniu 21 grudnia 1976 r. dyrektywy 77/62/EEC koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy. Jej unormowania w zasadzie pokrywały się z treścią postanowień pierwszej dyrektywy odnoszącej się do zamówień na roboty budowlane.

Niestety mimo upływu pewnego czasu stan implementacji przyjętych dyrektyw nie był zadowalający. W państwach członkowskich stosowano dosyć często praktyki mające na celu ominięcie obowiązku stosowania reżimu dyrektyw. Podmioty zamawiające, działające w poszczególnych państwach członkowskich, dzieliły zamówienia na części w celu zaniżenia ich wartości poniżej progów, od których zaczynał się obowiązek stosowania unormowań wspólnotowych. Formułowane specyfikacje techniczne preferowały krajowych dostawców, a krótkie terminy składania ofert również ograniczały zasadę równości. Ponadto organy udzielające zamówień w nieuzasadnionych warunkach korzystały z procedur przyspieszonych również ograniczających szanse zagranicznych oferentów poprzez przykładowo brak informacji o przetargu.

Zgodnie z ogłoszonym w 1986 r. planem stworzenia jednolitego rynku wewnętrznego podjęto stosowne prace legislacyjne mające na celu zwiększenie skuteczności wspólnotowych regulacji odnoszących się do rynków zamówień.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich

W państwach członkowskich Unii Europejskiej wydatki na zamówienie publiczne wynoszą rocznie przecież ponad 720 miliardów euro, co stanowi około 11,5% PKB całej Unii.Prawo pierwotne Wspólnot...

Zamknij