Czy istnieje techniczno-organizacyjna możliwość realizacji pomysłu?

Elementem ogólnych studiów możliwości są też wspomniane już studia branżowe, pokazujące możliwości inwestycyjne w określone sektory gospodarki. Etap przygotowywania studium możliwości pozwala na poznanie podstawowych oczekiwań inwestora co do przedmiotu inwestycji (branży), miejsce inwestycji (kraj, region, miejscowość), czasu trwania inwestycji. Na tym etapie należy odpowiedzieć na pytania:

– Czy istnieje techniczno-organizacyjna możliwość realizacji pomysłu?

– Jaka jest chłonność rynku?

– Jaka jest siła konkurencji i jakie są jej zamiary? Jak dalece zamiary te są zaawansowane ?

– Czy otoczenie, w którym projekt ma funkcjonować pozwoli na realizację pomysłu?

– Jakie są wstępne przewidywane nakłady i korzyści?

– Jaki będzie wpływ projektu na ochronę środowiska?

Wstępne studium przedinwestycyjne (przedwstępne, przedrealizacyjne, „pre- feasibility study”) powinno być traktowane jako etap pośredni między studium możliwości a ostateczną wersją projektu, zawartą w studium feasibility. Różnią się one głównie szczegółowością informacji i dokładnością analiz wariantów realizacji projektu.

Struktura studium przedinwestycyjnego powinna być taka sama jak studium wykonalności. W ramach studium przedwstępnego poddaje się analizie obszary krytyczne dla powodzenia projektu. Poddaje się również dyskusji samą koncepcję projektu oraz jego warianty (warianty różnią się m.in. harmonogramem realizacji, strukturą finansowania, zastosowanymi technologiami, lokalizacją). Identyfikacji obszarów krytycznych dla projektu służy przeprowadzenie tzw. studiów pomocniczych. Zaliczamy do nich:

– analizę makroekonomiczną (tzw. analizę makrootoczenia)

– analizy marketingowe dotyczące wyrobów i usług generowanych w rezultacie realizacji projektu zawierają one często elementy analizy sektorowej

– w projektach związanych z produkcją analizy systemu zaopatrzenia w surowce i materiały do produkcji pod kątem pewności i zgodności z procesem

technologicznym (ta uwaga ma jednak mniejsze znaczenie w kontekście projektów związanych z finansowaniem nieruchomości)

– analizę lokalizacji

– analizę oddziaływania na środowisko naturalne

– analizę doboru wykonawców prac budowlanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>