Dyrektywa 93/31 i 93/38

Udzielanie zamówień uregulowanych dyrektywą 93/38 dotyczy tylko takich kontraktów, które pozostają w związku z omówioną poniżej działalnością zamawiających działających w sektorach użyteczności publicznej. Również podmioty wchodzące w zakres dyrektyw wyżej omawianych, jeżeli udzielają zamówień w ramach określonej działalności podlegają dyrektywie 93/38, natomiast przy udzielaniu kontraktów innego rodzaju „powracają” do zakresu dyrektyw sektora publicznego. Zakres podmiotowy dyrektywy 93/ 38 określony jest nie tylko poprzez zdefiniowanie podmiotów za-mawiających, ale i poprzez dookreślenie dziedzin gospodarki, w których mają one prowadzić działalność – dlatego też czasami trudno przeprowadzić granicę pomiędzy zakresem podmiotowym a przedmiotowym tejże dyrektywy. Dla celów niniejszej pracy uznano jednak, że problematyka sektorów, w jakich działają podmioty i ewentualnych wyłączeń należy do zakresu podmiotowego, z uwagi na to, że poprzez definicję działalności w rzeczywistości charakteryzuje się sam podmiot objęty dyrektywą 93/31 tak dyrektywa 93/ 38 obejmuje trzy grupy podmiotów obowiązanych do udzielania zamówień zgodnie z regułami w niej przewidzianymi:

– organy publiczne: organy państwowe, samorządowe, instytucje prawa publicznego lub stowarzyszenia złożone z jednego lub większej liczby takich organów lub instytucji prawa publicznego,

– przedsiębiorstwa publiczne,

– inne podmioty niż wymienione w punktach 1-2, działające na podstawie szczególnych lub wyłącznych praw udzielonych im przez uprawniony organ państwa członkowskiego.

Przedsiębiorstwem publicznym w rozumieniu niniejszej dyrektywy jest natomiast każde przedsiębiorstwo, na które przy-najmniej jeden z organów publicznych może wywierać – w sposób bezpośredni lub pośredni – dominujący wpływ poprzez:

– prawo własności danego przedsiębiorstwa,

– zaangażowanie finansowe lub

– reguły określające funkcjonowanie tego podmiotu.

– posiadają większość kapitału udziałowego tego przedsiębiorstwa lub

– kontrolują większość głosów przypisanych akcjom emitowanym przez to przedsiębiorstwo, lub

– mają uprawnienie do powoływania ponad połowy członków organów administracyjnych, kierowniczych lub nadzorczych tego przedsiębiorstwa.

Wydaje się, że definicja „przedsiębiorstwa publicznego” zawarta w dyrektywie 93/38 powstała w zamierzeniu nawiązania do pojęcia przedsiębiorstwa publicznego w znaczeniu, w jakim jest ono używanie i w innych aktach prawa wspólnotowego, a zwłaszcza w art. 86 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>