Informacje pochodzące od osób trzecich

– Opinie bankowe banków współpracujących z kredytobiorcą (spółką celową) i ze sponsorami.

– Przewidziane w Prawie bankowym informacje o stanie zadłużenia kredytowego spółki celowej w innych bankach i zadłużeniu sponsorów oraz ewentualnie wykonawców.

– Informacje z bazy danych o niesolidnych dłużnikach, np. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z internetowych wykazów niesolidnych dłużników.

– Informacje o rynku nieruchomości, o sponsorach, najemcach i wykonawcach z powszechnie dostępnych źródeł informacji gospodarczej.

– Opinie dostawców, wykonawców i odbiorców (najemców).

– Analizy sektorowe rynku nieruchomości ogólnodostępne i opracowywane na zlecenie przez ekspertów branżowych.

Informacje przedkładane przez klienta lub podmioty zaangażowane w daną transakcję (sponsorzy i inni inwestorzy, poręczyciele)

– Dokumenty określające status prawny podmiotu gospodarczego (wyciąg z rejestru, status lub umowa spółki). Te dokumenty, jak i wiele innych dotyczą spółki celowej, sponsorów projektu i ewentualnie wedle uznania banku także i wykonawców prac budowlanych.

– Informacje o kredytowanej nieruchomości (m.in. aktualny wyciąg z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, posiadane operaty szacunkowe nieruchomości).

– Wykazy zobowiązań bilansowych.

– Wykazy zobowiązań pozabilansowych.

– Wykazy należności z terminami zapadalności i syntetyczna informacja o kondycji dłużników najemców.

– Feasibility study, biznesplan lub program restrukturyzacji wraz z prognozami finansowymi sporządzonymi w określonym formacie, wymaganym przez bank w przypadku refinansowania już wybudowanych nieruchomości takim dokumentem może być „due-diligence” nieruchomości.

– Wykazy podmiotów, gdzie dany podmiot jest udziałowcem i akcjonariuszem.

– Wykaz posiadanych rachunków bankowych.

Umowy z innymi instytucjami finansowymi, w tym umowy kredytowe oraz polisy ubezpieczeniowe.

– Kontrakty z odbiorcami i dostawcami, kosztorysy związane z realizowanymi pracami budowlanymi.

– Zadłużenie wewnętrzne (informacja istotna w strukturach holdingowych).

– Biografia kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzaniem projektem.

– Własne inspekcje banku u klienta i w nieruchomości.

– Zawarte umowy i kontrakty, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości komercjalizacji, czyli wynajmu powierzchni.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

opinie setugoInfluencerzy
Designed WP.
Historyczne przemiany pracy

Historycznie ujmując praca była ceniona i szanowana albo pogardzana i niegodna klas wyższych. Pracą fizyczną gardzili Platon (427-347 p.n.e.) i Arystoteles (384- 322 p.n.e.), jakkolwiek...

Zamknij