Komisja Wspólnot Europejskich

Podsumowując omawianie tematyki zakresu przedmiotowego uregulowań dotyczących zamówień publicznych obowiązujących w Unii Europejskiej należałoby choć kilka słów poświęcić Porozumieniu w sprawach Zamówień Rządowych (GPA) z 1994 r. Pierwotny tekst Porozumienia wynegocjowany pod auspicjami GATT obejmował jedynie zamówienia na dostawy udzielane przez organy administracji rządowej, natomiast Porozumienie z 1994 r. rozszerza swój zakres również na zamówienia, których przedmiotem są niektóre usługi i na zamówienia udzielane w niektórych sektorach użyteczności publicznej oraz na zamówienia udzielane przez nie-

które pozarządowe organy administracji publicznej. Z tym że jeżeli chodzi o zamówienia na usługi to ich wyliczenie znajduje się w listach włączonych do Aneksu IV do GPA, a zamówienia na roboty budowlane wyszczególnione są w listach do Aneksu V do GPA.

Reasumując można stwierdzić, że istotnymi elementami dla określenia zakresu przedmiotowego unormowań odnoszących się do zamówień publicznych w Unii Europejskiej są: przedmiot umów zawieranych w drodze udzielenia zamówienia (dostawa towarów, usługi, roboty budowlane lub wykonanie obiektu budowlanego), zaszeregowanie umów o charakterze mieszanym, istota umów mających za przedmiot wykonanie zamówienia (możliwość ich modyfikacji, przedłużenia czasu trwania, umowy ramowe) oraz szacowanie wartości zamówień dla określenia, czy objęte są przepisami stosownych dyrektyw. Istotnym dla określenia kręgu zamówień objętych unormowaniami wspólnotowymi są również wyłączenia przewidziane zarówno w przepisach traktatowych, jak i w poszczególnych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>