Określenie zakresu podmiotowego dyrektywy sektorowej

– działalność polegająca na dostarczaniu określonych usług w drodze zastosowania stałej sieci, której istnienie ogranicza wolną konkurencję jest ona natomiast w praktyce wyłączona, jeżeli sieć należy do podmiotu będącego monopolistą, któryswoją pozycję zawdzięcza przyznanym mu przez władze pań-stwowe szczególnym lub wyłącznym uprawnieniom do działania w danej dziedzinie gospodarki dyrektywa obejmuje tworzenie lub kierowanie stałymi sieciami przeznaczonymi do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej lub utworzonymi w celu świadczenia usług w zakresie transportu koleją, tramwajami, autobusami oraz usług telekomunikacyjnych

– działalność polegająca na eksploatowaniu przez dany podmiot określonego obszaru geograficznego w określonym celu, który jest przedmiotem koncesji lub zezwolenia udzielonego przez uprawnione organy administracji państwowej cele te obejmują:

– poszukiwanie lub wydobywanie ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych,

– udostępnianie przewoźnikom powietrznym, morskim i rzecznym lotnisk, portów morskich lub śródlądowych lub innych urządzeń portowych.

– tworzenie lub kierowanie stałymi sieciami przeznaczonymi do świadczenia usług publicznych związanych z produkcją, trans-portem lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej wymóg istnienia stałej sieci wyłącza z zakresu zastosowania dyrektywy dostawę prowadzoną w inny sposób – przykładowo sprzedaż wody pitnej butelkowanej

– dostarczanie wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej do takich sieci.

Postanowienia dyrektywy stosują się również do podmiotów, które nie są ani organami publicznymi, ani przedsiębiorstwami publicznymi, ani nie posiadają wyłącznych lub szczególnych praw przyznanych przez kompetentny organ danego państwa członkowskiego, jeżeli dostarczają one wodę pitną, energię elektryczną, gaz lub energię cieplną do sieci kierowanej przez podmiot posiadający szczególne lub wyłączne prawa udzielone przez uprawniony organ danego państwa członkowskiego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Obliczanie wartości szacunkowej zamówienia

Jak już we wstępie wspomniano, duże znaczenie przy pra-widłowym określeniu zakresu przedmiotowego dyrektyw odgrywa sposób określenia wartości zamówienia. Dyrektywy posługują się pojęciem „wartości szacunkowej zamówienia",...

Zamknij