Przemiany pracy, powstawanie nowych zawodów

Teza, że przemiany pracy powodują powstawanie nowych zawodów nie wymaga uzasadnienia, nasuwa jednak wiele problemów badawczych związanych z kryteriami wyodrębniania zawodów, przebiegiem ich powstawania, przewidywanym rozwojem itp. Omawiany temat obejmuje nie tylko kwestie teoretyczne, ale i praktyczne, takie jak: przyszłe kierunki edukacji, wzajemne uznawanie dyplomów przez różne kraje, a przede wszystkim lepsze dostosowanie popytu na pracowników z ich podażą oraz sprawniejsze funkcjonowanie urzędów posTednictwa pracy.

Kryteria wyodrębniania zawodów. Kryteria wyodrębniania zawodów powinny być tak sformułowane, aby można było ocenić, czy wykonywanie danej pracy oznacza posiadanie i wykonywanie zawodu, czy jest to tylko pewien zakres zadań i czynności. Różnorodność prac wykonywanych przez człowieka jest bardzo duża, jedne z nich traktowane są jako specjalność, inne jako stanowisko pracy, jeszcze inne stanowią zawód i ta ostatnia grupa jest przedmiotem niniejszego referatu.

Klasyfikacja zawodów i specjalności stosowana w Polsce do celów statystycznych, pośrednictwa pracy oraz edukacji definiuje zawód jako „zbiór zadań (zespól czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>