Sprawa C-337/98

Powołał się przy tym na orzeczenie w sprawie Walter Togel stanowczo stwierdzające, że kontrakt zawarty przed upływem okresu implementacji dyrektywy nie podlega jej przepisom i nie może być oceniany pod względem zgodności z postanowieniami niewprowadzo- nej jeszcze w życie regulacji prawa wspólnotowego. Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił w sprawie C-337/98, że tak ustalona generalna zasada może mieć zastosowanie dla określenia pozycji wszystkich etapów procedur przetargowych, które zostały zakończone przed upływem okresu implementacji, mimo tego, że są one jedynie częścią postępowań zakończonych w całości już po wprowadzeniu dyrektywy w życie. W przeciwnym bowiem wypadku – argumentowaał Trybunał – mogłoby dojść do naruszenia zasady pewności prawa. Skoro decyzja o wyborze procedury przetargowej jest podjęta na początku postępowania, nie może być oceniana w świetle przepisów obowiązujących w dniu podpisania umowy, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdy strony już po upływie okresu implementacji – podczas postępowania przetargowego – tak zasadniczo zmieniły warunki zamówienia, że możemy mówić o zupełnie nowym jego zakresie, a tym samym o nowym zamówieniu.

Postanowienia wspólnotowego prawa zamówień publicznych ustanawiające ogólną zasadę równego traktowania

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie tych przepisów prawa wspólnotowego, które nakładają bezpośrednio lub pośrednio na zamawiających ogólny obowiązek równego traktowania wszystkich przedsiębiorców (często w połączeniu z obowiązkiem zapewnienia uczciwej konkurencji) na każdym etapie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Komisja Wspólnot Europejskich cz. II

Na koniec warto wspomnieć, że nie bez znaczenia jest również •- z uwagi na obowiązujący okres przewidziany dla implementacji dyrektyw - termin, w jakim doszło...

Zamknij