Wady „project finance”

Pomimo wskazanych wyżej zalet, „project finance” jako metoda finansowana nie powinno być idealizowane. „Project finance” ma też sporo wad w porównaniu z konwencjonalnymi sposobami finansowania. Przede wszystkim bazuje na odpowiedniej strukturze prawno-finansowej transakcji. Wymaga zatem przygotowania odpowiedniej i przekonującej dokumentacji. Jest więc jako metoda pozyskiwania finansowania droższa z tego powodu i bardziej czasochłonna/’5Wiąże się z zatrudnianiem zewnętrznych doradców i przygotowaniem bardzo wszechstronnej dokumentacji oraz długimi negocjacjami ze stronami zaangażowanymi w realizację projektu. Banki finansujące spółkę celową rozciągają nad nią szeroką kontrolę.

Formuła spółki celowej może być formułą kontrowersyjną z punktu widzenia polskich przepisów prawnych. Prawo upadłościowe stwarza np. wiele zagrożeń. Upadłość może bowiem dotyczyć zarówno spółki celowej, jak i jej udziałowców. Opisywane zagrożenia związane są z możliwością wypowiedzenia umów zawartych przez spółkę celową. Według art. 54 Prawa upadłościowego czynności prawne pod tytułem dannym (prowadzące do uszczuplenia majątku upadłeg- dokonane pizez upadłego w ciągu roku przed złożeniem wniosku o upadłość są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Bezskuteczne są również zabezpieczenia i zapłata długu jeszcze niepłatnego, chociaż beneficjent takiej zapłaty może żądać uznania tych czynności za skuteczne. Czynnościami tymi są wskazane wyżej sposoby tworzenia spółki celowej i transferu do niej nieruchomości.

Polskie przepisy prawne dają też możliwość kwestionowania czynności prawnych upadłego zdziałanych ze szkodą dla wierzycieli. Mówi o tym art. 56 praw’a upadłościowego. Możliwość ta dotyczyć może tzw. regresu do sponsorów projektu. Przyjęcie na siebie takiego regresu przez sponsora projektu (np. poręczenie), który później ogłosił upadłość, rodzi groźbę kwestionowania takich umów przez upadłego.66

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>