Weryfikacja kosztów infrastruktury

Nie wszystkie wskazane wyżej koszty występują we wszystkich inwestycjach. W projektach mieszkaniowych budowane są osiedla, w których nie stosuje się gazu, osiedla domów jednorodzinnych na peryferiach miast i na wsi nie posiadają przyłączy wody i kanalizacji miejskiej tylko własne studnie i szamba. Prawidłowe określenie kosztów infrastruktury wymaga więc analizy dokumentacji technicznej.

Weryfikacji kosztów infrastruktury najłatwiej dokonać na podstawie umowy z wykonawcą (wykonawcami), jeśli umowy takie zostały podpisane. Na wstępnym etapie inwestycji ocenę kosztów może przeprowadzić inżynier budowlany na podstawie kosztorysów i/lub zbiorczego zestawienia kosztów i specyfikacji cen materiałów i robót. Przy weryfikacji kosztów należy brać pod uwagę dostępność mediów, zakres robót do wykonania oraz zastosowane technologie.

Na koszt uzbrojenia terenu ogromny wpływ mają instalacje zewnętrzne oraz ich lokalizacja i dostępność dla inwestora. Z praktyki wynika, iż często koszty

l2BKredytowanie budownictwa mieszkaniowego. Kredyty budowlane dla deweloperów, op. cit., s. 8 związane z doprowadzeniem instalacji zewnętrznych do granic działki decydują

0 powodzeniu przedsięwzięcia, gdyż obciążają one w znacznym stopniu inwestora 1 podrażają koszt inwestycji. Mają one szczególne znaczenie w przypadku przedsięwzięć realizowanych etapowo, ponieważ koszt instalacji zewnętrznych musi być poniesiony jednorazowo przy pierwszym etapie i bardzo poważnie obciąża budżet pierwszego etapu, zwiększając tym samym znacznie ryzyko jego finansowania ze strony banku. Koszt instalacji zewnętrznych analizowany jest na podstawie umów z wykonawcami lub kosztorysów robót.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) koszty związane z doprowadzeniem mediów do granic działki powinny ponosić gminy lub dysponenci mediów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>