Nowa ustawa o rachunkowości

Nowa ustawa o rachunkowości wprowadziła uzupełnioną definicję inwestycji

– przez termin inwestycje nowa ustawa o rachunkowości rozumie aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskac- lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści (art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości). Możemy zatem wyróżnić następujące rodzaje inwestycji:

– rzeczowe (rozwojowe, modernizacyjne, restrukturyzacyjne), polegające na budowie nowego zakładu lub zakupie środków trwałych, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej

– zmierzające do odtworzenia zużytego majątku trwałego

– powodujące efekt obniżki kosztów lub efekt rozszerzenia skali działalności poprzez zastąpienie istniejących maszyn i urządzeń nowocześniejszymi, umożliwiającymi stosowanie kosztooszczędnych metod produkcji

– dające jako efekt spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa (np. dot. ochrony środowiska lub BHP)

-służące dywersyfikacji struktury produkcji związane z wprowadzeniem nowego asortymentu wyrobu i usługi,

-finansowe, polegające na zamianie środków finansowych na akcje lub udziały w innych podmiotach lub zakup papierów wartościowych o charakterze dłużnym. W ramach tej grupy inwestycji można wyróżnić inwestycje w przejmowanie innych firm lub zakup ich wyodrębnionych części

– w wartości niematerialne i prawne, polegające na nabyciu licencji, patentów, know-how, znaków towarowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rodzaje kosztów w prognozach finansowych

Często przyjmowane są relacje ryczałtowe. Przykładowo, według danych z przełomu 2000/2001 r. w warszawskich biurowcach klasy „A” i „B” opłata eksploatacyjna pobierana z 1 m-...

Zamknij