Nowa ustawa o rachunkowości

Nowa ustawa o rachunkowości wprowadziła uzupełnioną definicję inwestycji

– przez termin inwestycje nowa ustawa o rachunkowości rozumie aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskac- lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści (art. 3 ust 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości). Możemy zatem wyróżnić następujące rodzaje inwestycji:

– rzeczowe (rozwojowe, modernizacyjne, restrukturyzacyjne), polegające na budowie nowego zakładu lub zakupie środków trwałych, w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej

– zmierzające do odtworzenia zużytego majątku trwałego

– powodujące efekt obniżki kosztów lub efekt rozszerzenia skali działalności poprzez zastąpienie istniejących maszyn i urządzeń nowocześniejszymi, umożliwiającymi stosowanie kosztooszczędnych metod produkcji

– dające jako efekt spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa (np. dot. ochrony środowiska lub BHP)

-służące dywersyfikacji struktury produkcji związane z wprowadzeniem nowego asortymentu wyrobu i usługi,

-finansowe, polegające na zamianie środków finansowych na akcje lub udziały w innych podmiotach lub zakup papierów wartościowych o charakterze dłużnym. W ramach tej grupy inwestycji można wyróżnić inwestycje w przejmowanie innych firm lub zakup ich wyodrębnionych części

– w wartości niematerialne i prawne, polegające na nabyciu licencji, patentów, know-how, znaków towarowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>