Wartości progowe

Po dokładnym określeniu charakteru umów, których przedmiotem są zamówienia i sprecyzowaniu, co należy rozumieć pod pojęciem dostaw, usług i robót budowlanych w rozumieniu prawa zamówień publicznych oraz po określeniu wyjątków od zastosowania reguł zawartych w stosownych dyrektywach należałoby na koniec podać wyliczenie progów dla poszczególnych dyrektyw.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem dyrektyw wysokość progów określono w następujący sposób:

– w przypadku robót budowlanych było to 5000 000 ecu,

– w przypadku dostaw było to 200 000 ecu,

– w przypadku usług również 200 000 ecu.

Wymienione powyżej progi uległy zmianie w związku z przystąpieniem Wspólnot Europejskich do Porozumienia w sprawie Zakupów Rządowych (GPA). Umowa ta dotyczy przede wszystkim zamówień udzielanych przez agendy rządowe (centralne organy administracji). Konieczne stało się zatem dostosowanie prze-

pisów prawa wspólnotowego do nowo podjętych zobowiązań. Dyrektywa 97/52 zmieniająca dyrektywy klasyczne (93/36,93/37 i 92/ 5- wyodrębniła osobną grupę organów z zakresu podmiotowego obowiązujących dyrektyw – instytucje rządu centralnego podlegające GPA (wymienione w załączniku nr 1 do dyrektyw) i ustanowiła nowe progi. Wartości progowe zostały określone nie walucie Unii Europejskiej (obecnie euro), lecz w jednostce rozliczeniowej Światowej Organizacji Handlu (WTO) – zwanej SDR. W związku z omówioną nowelizacją agendy rządu centralnego istniejące w poszczególnych państwach członkowskich zobowiązane są do stosowania przepisów dyrektyw przy udzielaniu zamówień o wartości nie mniejszej niż:

– w przypadku robót budowlanych – 5000 000 SDR (6242 028 euro),

– w przypadku dostaw – 130 000 SDR (162 293 euro),

– w przypadku usług – 130 000 SDR (162 293 euro).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Szczególne unormowania dyrektywy sektorowej

Przy zakreślaniu zakresu przedmiotowego uregulowań wspólnotowych dotyczących zamówień publicznych należy zwrócić uwagę na odmienne rozstrzygnięcia zawarte w dyrektywie sektorowej 93/38 i związane z jej szczególnym...

Zamknij