5 Akredytywa standby

Akredytywa standby jest formą zabezpieczeń wykonania umów towarzyszących projektowi inwestycyjnego. Do takich umów mogą należeć: umowa kredytowa, kontrakt pod klucz, umowa najmu, porozumienie wspólników. Najczęściej beneficjentem akredytywy standby jest bank kredytujący lub wykonawca prac budowlanych. W treści akredytywy standby zawarte jest zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty określonej w akredytywie sumy pieniężnej na pierwsze żądanie beneficjenta, w przypadku gdy zleceniodawca akredytywy (sponsor projekt- nie wywiąże się z podjętych zobowiązań umownych (np. nie dokapitalizuje spółki celowej). Obowiązek wykonania płatności ze strony banku otwierającego ciąży na nim, jeśli beneficjent oświadczy, że jego kontrahent nie spełnił swych obowiązków wynikających z umowy .

Akredytywę „stanby” mogą wykorzystywać sponsorzy projektu, aby pokrywać zobowiązania spółki celowej. Letter of Comfort, zwany też listem patronackim Jest swego rodzaju gwarancją udzieloną przez sponsorów wykonania zobowiązań przez spółkę celową realizującą projekt inwestycyjny. Letter of Comfort jest dokumentem nie zdefiniowanym w polskim prawie, chociaż występuje coraz częściej w polskim życiu gospodarczym. Wystawcą Letter of Comfort są bardzo często podmioty zagraniczne działające w Polsce. Letter of Comfort jest dowodem na to, że macierzysta firma zagraniczna bierze odpowiedzialność za działanie swojej polskiej filii. W Letter of Comfort zawarte są następujące postanowienia, dotyczące sponsorów projektu:

– potwierdzenie posiadania odpowiedniego pakietu akcji lub udziałów w spółce celowej

– zobowiązanie do niezbywania ww. pakietu akcji lub udziałów do końca realizacji projektu

– zobowiązanie do udzielenia spółce celowej wszelkiej możliwej pomocy orga-nizacyjnej i finansowej, aby spółka celowa wywiązała się ze zobowiązań zaciągniętych w związku z realizowanym projektem i doprowadziła fazę realizacyjną projektu do końca.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kształtowanie się instytucji zamówień publicznych

Roboty publiczne opłacane z pieniędzy władcy znane były już w starożytnym Rzymie, gdzie przy zastosowaniu tej instytucji prowadzono budowę dróg czy regulowano rzeki. Jednak jej...

Zamknij