Artykuł 82 TWE

Jeżeli chodzi o zastosowanie przepisu art. 82 TWE, to zakazuje on nadużywania przez jedno lub kilka przedsiębiorstw swej dominującej pozycji na wspólnym rynku lub na znacznej jego części w takim zakresie, w jakim może to wpłynąć na handel miedzy państwami członkowskimi. Przedsiębiorstwo uważane jest za dominujące na rynku, na którym ma tak silną pozycję ekonomiczną, która umożliwia mu prowadzenie działalności w znacznym zakresie w sposób niezależny od innych konkurentów, odbiorców i konsumentów.

W wypadku zamówień publicznych art. 82 TWE może mieć zastosowanie do przedsiębiorstwa zamawiającego wykorzystującego swoją pozycję dominującą na określonym rynku. Przykładowo Trybu-

nał Sprawiedliwości w orzeczeniu CICCE323 stwierdził, iż może stanowić naruszenie art. 82 TWE takie zachowanie się przedsiębiorstwa329 (lub grupy przedsiębiorstw), które polega na wykorzystaniu pozycji dominującej w celu zmuszenia dostawców do zaoferowania przesadnie niskich cen. Ceny podane przez uczestników przetargu w złożonych przez nich ofertach nie mogą być właściwie zakwestionowane, ale jeżeli niska cena zostaje zaoferowana po późniejszych negocjacjach lub jej przedstawienie wynika z wiedzy, jaką dany kontrahent nabył na podstawie wcześniejszych kontaktów330 z zamawiającym, stanowić to będzie naruszenie art. 82 TWE. Podobnie ma się rzecz z narzucaniem innych niekorzystnych warunków przyszłej umowy.

Należy o tym wspomnieć, że naruszenie art. 82 TWE może również nastąpić w sytuacji, kiedy to oferent nadużyje swej dominującej pozycji w celu zapewnienia sobie zamówienia na warunkach, które są niekorzystne dla zamawiającego331

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.