Grupa celów zasadniczo pozaekonomicznych

Realizacja zadań o charakterze pozaekonomicznym budzi wiele kontrowersji, jeżeli chodzi o jej dopuszczalność oraz samą skuteczność takich środków. Nawet jeżeli realizacja danego celu nie pozostaje jedynie w sferze życzeń organów państwowych, to jego osiągnięcie musi być porównane z kosztami czynienia tego w drodze udzielania zamówień publicznych.

Do grupy celów zasadniczo pozaekonomicznych należą przede wszystkim:

– potrzeba zapewnienia równych szans rozwoju poszczególnym grupom społecznym (upośledzonym, inwalidom, mniejszościom narodowym),

– potrzeba zapewnienia równych szans dla kobiet i mężczyzn,

– zapewnienie uczciwych płac i bezpiecznych warunków pracy.

Realizacja powyżej wymienionych celów może nastąpić poprzez odmowę przyjęcia ofert od przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników z grup „upośledzonych” lub tworzenie list, na których wpisywani są ci przedsiębiorcy, którzy nie zapewniają standardowych warunków pracy i bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o problematykę realizacji celów pozaekonomicznych, warto przytoczyć tutaj opinię Komisji Wspólnot Europejskich wyrażoną w Zielonej Księdze, która zachęca państwa członkowskie do korzystania z zamówień publicznych jako instrumentu wspomagania zadań o charakterze ogólnospołecznym, jeżeli tylko nie mają one charakteru dyskryminującego. Jednak taka preferencyjna polityka prowadzona przez zamawiających doznaje znacznych ograniczeń z uwagi na przepisy wspólnotowego prawa zamówień publicznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Do grupy zadań o charakterze zasadniczo ekonomicznym należą przede wszystkim:

- ochrona przemysłu krajowego przed konkurencją z zagranicy może ona być realizowana poprzez wprowadzenie odpowiednich unormowań w aktach prawnych, które „rezerwują" poszczególne rodzaje kontraktów dla...

Zamknij