Kiedy można wprowadzić zmiany do specyfikacji?

Niektórzy autorzy4S3 proponują, by w przypadku procedur otwartych, ograniczonych i negocjacyjnych z obowiązkiem uprzedniego ogłoszenia zmiany specyfikacji były dopuszczalne w takim stopniu, w jakim nie dotyczą tych elementów, których publikacja jest wymagana w ogłoszeniu, a jeżeli ich tyczą, to jeżeli nie mają one charakteru „istotnego” – to znaczy nie zmieniają przedmiotu zamówienia w taki sposób, iż dla gwarancji zasady równości należałoby opublikować ogłoszenie o nowym zamówieniu. Jeżeli bowiem nie dochodzi do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia krąg potencjalnych uczestników postępowania nie ulega zmianie, wszyscy zainteresowani mieli już możliwość zgłoszenia swojego udziału. W przypadku dokonania zmiany w specyfikacji zamawiający jest zobowiązany przedłożyć termin składania ofert, tak by zainteresowane podmioty mogły wprowadzić poprawki do swoich propozycji.

Oczywistym jest natomiast, iż żadne zmiany do specyfikacji nie mogą być wprowadzone po otwarciu złożonych ofert. Naruszałoby to nie tylko zasadę równości, ale i byłoby sprzeczne z całą instytucją zamówień publicznych. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji byłoby wszczęcie nowego postępowania przetargowego z nową specyfikacją zawierającą wszystkie potrzebne elementy.

W przypadku procedur negocjacyjnych bez obowiązku publikacji ogłoszenia zmiany w specyfikacji mogą spowodować konieczność udzielenia zamówienia w innym trybie, bardziej restrykcyjnym. Jeżeli bowiem podstawą do zastosowania tego trybu byłaby okoliczność, iż tylko jeden oferent z uwagi na posiadane prawa autorskie lub patent jest w stanie wykonać zamówienie, to po zmianie treści specyfikacji mogłoby się okazać, iż na rynku funkcjonują jeszcze inne podmioty dysponujące odpowiednią wiedzą i potencjałem technicznym do wykonania zmienionego zamówienia. Zamawiający nie mógłby zatem – bez naruszenia zasady równości i zasady udzielania zamówienia w drodze przetargu otwartego lub ograniczonego – kontynuować postępowania w formie procedury negocjacyjnej bez ogłoszenia o zamówieniu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zamawiający a przyszły oferent

Dla uniknięcia dyskryminacji poszczególnych przedsiębiorców dyrektywy nakazują posługiwanie się standardami technicznymi uzgodnionymi i uznawanymi w obrębie całej Unii. Wyjątki od tej reguły są enumeratywnie wymienione...

Zamknij