Nabywca nieruchomości

Dla spółki akcyjnej odpowiednie ograniczenia zawarte są w' art. 394 k.s.h. Stanowi on, że nabycie dla spółki jakiekolwiek mienia za cenę przewyższającą 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego od założyciela lub akcjonariusza, albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów.

Nabywca nieruchomości musi również pamiętać o ograniczeniach wynikających z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z dnia 8 maja 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze zm.).

Strony transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości mogą dowolnie uregulować zagadnienia płatności za nabywaną nieruchomość, włącznie z rozłożeniem płatności na wiele lat. Takie płatności będą jednak podporządkowane płatnościom z tytułu zaciągniętego kredytu, tzn. będą mogły być regulowane po obsłudze kredytu. Trzeba tu jednak pamiętać o definicji podmiotów powiązanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w stosownym rozporządzeniu ministerstwa finansów dotyczącym cen transferowych.

Oddając honor twórcom nowego kodeksu spółek handlowych, należy przyznać, że rozszerzył on możliwość tworzenia spółek celowych o podział spółek przez wydzielenie. W takim podziale następuje przeniesienie nie całego, lecz jedynie części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub na spółkę nowo zawiązaną. W rezultacie akcjonariusze/udziałowcy spółki dzielonej stają się akcjonariuszami spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Posiadane dotąd akcje ulegają prawnemu unicestwieniu, a w zamian akcjonariusze spółki otrzymują nowe akcje nowej spółki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zachowanie formy aktu notarialnego

W umowie powinny być określone cena sprzedaży orazjej przedmiot, w tym przypadku nieruchomość. Umowa sprzedaży nieruchomości obejmuje także sprzedaż jej części składowych (budynki, inne urządzenia...

Zamknij