Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego ma charakter:

– samoistny (poręczenie obowiązuje nawet wówczas, gdy zobowiązanie, za które się poręcza, straciło ważność z jakiejkolwiek przyczyny wyjątkiem jest wada formalna weksla)

– poręczyciel odpowiada w równym stopniu z dłużnikiem wekslowym

– solidarny (poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zapłatę weksla solidarnie z innymi dłużnikami wekslowymi).

Poręczenie wekslowe nie może być uzależnione od spełnienia się warunku lub od świadczenia wzajemnego – dodanie warunku unieważnia poręczenie4″.

Awalista, czyli poręczyciel wekslowy, nie może zwolnić się od odpowiedzialności za zapłatę weksla nawet wówczas, gdy poręczył za osobę nie posiadającą zdolności wekslowej. Nie może on również odwołać już udzielonego poręczenia. Jedynym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialności może być wskazanie na wekslu kwoty, do jakiej się poręcza. W sytuacji jednak, gdy poręczyciel nie wskaże tej kwoty, należy uznać, że poręcza za zapłatę całej sumy, która zostanie przez bank wpisana w momencie wypełniania weksla. Zgodnie z artykułem 32 Prawa wekslowego, poręczyciel wekslowy może dochodzić roszczenia zwrotnego od dłużnika, za którego udzielił poręczenia.

Poręczenie wekslowego nie ma zatem, w odróżnieniu od poręczenia cywilnego, charakteru kazualnego. Katalog zarzutów, jakie przysługują poręczycielowi

M Ustawa z dn. 28 kwietnia 1936 r„ Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936, Nr 36, poz. 282).

411 W szczególności nie może być w treści poręczenia określony termin, do jakiego odpowiada poręczyciel.

wekslowemu, jest ograniczony. Poręczenie wekslowe może być złożone tylko na wekslu. Oświadczenie poręczyciela cywilnego jest z kolei zazwyczaj składane na piśmie, bywa, że i w osobnym dokumencie. Terminy przedawnienia roszczeń wekslowych są krótsze niż terminy przedawnienia roszczeń z tytułu poręczenia cyw’ilnego.

Kolejna różnica pomiędzy poręczeniem cywilnym a poręczeniem wekslowym dotyczy kwestii poręczania za dług przyszły. W przypadku poręczenia wekslowego na wekslu in blanco poręczenie takie może być także udzielone za dług przyszły beż żadnych ograniczeń.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

portal erodate
Designed WP.
Specyfikacje techniczne

W celu efektywnej realizacji zasady równego traktowania oferentów oraz otwierania rynków zamówień w poszczególnych państwach opis przedmiotu zamówienia powinien być formułowany w sposób obiektywny, za...

Zamknij