Plan podziału spółki

Ponadto, kodeks spółek handlowych wymaga, aby do planu podziału zostały dołączone: projekt uchwały o podziale wraz z projektem zmian umowy lub statutu spółki przejmującej albo projekt umowy lub statutu spółki nowo zawiązanej oraz określone dokumenty finansowe. Do planu podziału powinny być także dołączone takie dokumenty, jak: ustalenie wartości majątku spółki dzielonej, jak również oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone do celów podziału. Plan podziału powinien być zgłoszony do sądu właściwego bądź dla spółki dzielonej, bądź dla spółki przejmującej, wraz ze wspólnym wnioskiem spółek uczestniczących w podziale o wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu podziału spółki w zakresie jego poprawności i rzetelności. Dotyczy to zwłaszcza wkładów niepieniężnych, tzn. aportów. Inną wymaganą czynnością przy podziale spółek jest sporządzenie sprawozdania. Sprawozdanie powinno zgodnie z art. 536 § 1 k.s.h. uzasadniać podział spółki, jak również jego podstawy ekonomiczne i prawne, szczególnie stosunek wymiany udziałów lub akcji określony w planie podziału. Dodatkowo powinny zostać przedstawione kryteria podziału. Zarząd spółki dzielonej, zgodnie z art. 536 § 1 k.s.h. winien zawiadomić wspólników

o zamiarze dokonania podziału spółki i przeniesienia jej majątku na spółki przejmujące bądź spółki nowo zawiązane

Podziałjest kontrolowany przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Uchwała dotycząca podziału spółki powinna być podjęta większością 3/4 głosów reprezentujących nie mniej niż 1/2 kapitału zakładowego spółki.'”4 Uchwała dotcząca podziału powinna być zgłoszona do rejestru. w P.Ćwikliński, Podział spółek handlowych- I i II cz„ „Monitor Prawniczy” nr 4 i 5 z 200

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress / Strony internetowe / Poznań od 210 PLN / PROMOCJA, Gwarancja oraz wsparcie przez 12 miesięcy
Designed WP.
Podział spółki

W projektach deweloperskich podział dotyczy wyodrębnienia nieruchomości do odrębnej spółki celowej. Zgodnie z art. 52Lj k.s.h. podziałowi podlegają jedynie spółki kapitałowe, przy czym można je...

Zamknij