Problematyka ochrony środowiska, a proces udzielania zamówień publicznych

Rozważając powiązania pomiędzy problematyką ochrony środowiska, a procesem udzielania zamówień publicznych można wyróżnić trzy główne punkty styczne. Po pierwsze zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do pewnych jego cech związanych z ekologiczną i przyjazną środowisku eksploatacją. Po drugie zamawiający udzielając zamówienia publicznego może realizować zadania z zakresu polityki ochrony środowiska, mimo iż cele te nie będą bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia. I po trzecie wreszcie zamawiający w trakcie postępowania może brać pod uwagę przyjazne środowisku warunki produkcji i wywarzania nabywanych dóbr. W litera-turze określa się je skrótem PPM (process and production methods).

Należy zauważyć, iż postanowienia samych dyrektyw re-gulujących rynek zamówień publicznych nie zawierają żadnych po-stanowień odnośnie do warunków ochrony środowiska. Jednak Komisja Wspólnot Europejskich w swojej Zielonej Księdze – dokładnie omawianej w rozdziale dotyczącym kryteriów kwalifikacji i wyboru oferty – zwróciła uwagę na potrzebę uwzględniania w procesie udzielania zamówień publicznych również czynników związanych z ochroną środowiska. Dopuściła ona możliwość odniesienia się do nich w treści specyfikacji technicznej poprzez opis przedmiotu zamówienia. Ponadto same przepisy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską upoważniają państwa członkowskie do ustanowienia pewnych zakazów uzasadnionych względami między innymi ochrony zdrowia ludzi, zwierząt lub ochroną roślin. Dlatego też można przyjąć, iż przepisy traktatowe dopuszczają możliwość sporządzenia takiej specyfikacji, która zawierałaby warunki – niemające charakteru dyskryminującego – jakie spełniać ma przedmiot zamówienia, odnoszące się do ekologicznej eksploatacji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kontynuowanie dotychczasowego postępowania

Nie jest jasne, czy podmioty objęte wyłącze-niem obowiązane są publikować ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich czy wystarczającym jest zamieszczenie go w innym organie publikacyjnym...

Zamknij