Spółka komandytowo-akcyjna

Związek spółki komandytowej z komplementariuszem jest bardzo silny. Firma spółki komandytowej musi zawierać pełne brzmienie nazwy komplementariusza. W nazwie spółki komandytowej nie umieszcza się nazwy komandytariusza. Ciężar odpowiedzialności za prowadzenie spółki spoczywa zatem na komplementariuszu. Komandytariusz może jednak na mocy zapisów kodeksu spółek handlowych (art. 12- żądać odpisu sprawozdań finansowych za rok obrotowy oraz przeglądać księgi i dokumenty w celu sprawdzenia jego rzetelności.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki jeden ze wspólników (komplementarius- odpowiada bez ograniczeń. Co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Zgodnie z art. 126 ij 2 kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej 50 000 złotych. Akcjonariusz nie odpowiada stosownie do art. 135 za zobowiązania spółki. Spółkę komandytowo-akcyjną reprezentują komplementariusze, których z mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki.

Warto zaznaczyć, że w' spółce komandytowo-akcyjnej można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób. ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe. Komplcmentariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej spółki. Zgodnie z art. 147 kodeksu spółek handlowych komplementariusz oraz akcjonariusze uczestniczą w zysku spółki

proporcjonalnie do ich wkiadów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Komplementariusz nie ma przy tym prawa do udziału w zysku spółki w części odpowiadającej wkładowi jego pracy do spółki.

Zgodnie z artykułem 149 kodeksu spółek handlowych, komplementariusz może wypowiedzieć umowę spółki, jeżeli statut tak stanowi. Stosuje się tu przepisy dotyczące spółki jawnej. Akcjonariuszowi nie przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy spółki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wspólnik w spółce – ciąg dalszy

Bilans ten oznacza wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się...

Zamknij