Sprawa Holst Italia v. Comune di Calgari

Omawiane orzeczenie zostało „doprecyzowane” przez Trybunał w sprawie C-5/97, która dotyczyła tych samych podmiotów. Orzekł on mianowicie, że w razie złożenia stosownych dokumentów przez taki główny podmiot działający w ramach konsorcjum lub holdingu, zamawiający jest obowiązany uwzględnić również inne podmioty wchodzące w skład grupy.

Również w ostatnio rozpatrywanej sprawie Holst Italia v. Co- mune di Calgari Trybunał orzekł, iż usługodawca

Leave a Reply

Designed WP.
Zastosowanie przepisu art. 230 k.s.h.

Ograniczenie rozporządzania nie może być ustanowione na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy” (338 § I k.s.h).W wielu sytuacjach może wchodzić w...

Zamknij