Umowy ubezpieczenia

W „project finalice” spotykamy się z dwoma rodzajami ubezpieczenia. Są to tradycyjne ubezpieczenia majątku i osób od typowego ryzyka oraz ubezpieczenia spłaty kredytu przed ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego. Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują ubezpieczenia majątku i osób oraz w transakcjach międzynarodowych ubezpieczenia od ryzyka politycznego (moratorium na spłatę zadłużenia, wywłaszczenie, zakaz wywozu walut obcych).

W umowie ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie. Ubezpieczający jest obowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej. W umow’ach ubezpieczeniowych znaczenie mają ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez zakłady ubezpieczeniowe. Ostateczne warunki ubezpieczenia zostają określone w polisie ubezpieczeniowej. Szczegóły regulują artykuły (805-834 k.c.

15,1 Zarządzania nieruchomościami, praca zbiorowa pod redakcja Ewy Kucliarskicj-Stasiak. Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 200 s. 9

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Są to obiekty budowlane, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z późn. zm.), do których przysługuje ubezpieczającemu tytuł prawny. Można też ubezpieczyć budowle, jak np. wolno stojące instalacje przemysłowe, zbiorniki, pomniki czy trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rachunek wyników

Wykorzystywany jest do obliczenia dochodu netto lub straty projektu w danym roku. Prognozy sporządza się dla całego okresu planowania projektu. Rachunek wyników zestawia koszty z...

Zamknij