Wśród mierników finansowych

Wśród mierników finansowych stosowanych przy ocenie działalności przedsię-biorstwa wymieniano najczęściej: ROS – relacja zysku netto do wielkości przychodów ze sprzedaży (68,75% odpowiedzi), zysk na jednego zatrudnionego (56,25%), wskaźniki płynności finansowej (43,75%), ROA, ROE, ROI (po 37,5% ankietowanych). Znajdujące się w próbie badawczej spółki giełdowe oprócz wymienionych wyżej mierników wskazały również: EPS (zysk przypadający na 1 akcję), P/E (stosunek ceny rynkowej akcji do zysku przypadającego na 1 akcję) oraz CFROI – te mierniki wymieniły trzy spółki a także EBIDTA (dochody bez odsetek i przed opodatkowaniem powiększone o dywidendę), EVA (ekonomiczna wartość dodana firmy), MVA (rynkowa wartość dodana) oraz TSR (całkowity zwrot dla akcjonariuszy) – te mierniki wymieniła jedna firma.

W 50% przedsiębiorstw finansowe mierniki oceny działalności wiązane są z wynagrodzeniami. Najczęściej dokonuje się to w odniesieniu do kadry kierowni-

czej najwyższego szczebla. Wynagrodzenia tej grupy menedżerów są najczęściej wiązane z zyskiem netto na jednostkę przychodów ze sprzedaży (ROS), płynnością finansową, zyskiem na jednego zatrudnionego, rzadziej – z pozostałymi wskaźnikami rentowności (ROA, ROE, ROI). Natomiast spółki giełdowe wymieniają tutaj również EPS, P/E oraz CFROI. W o wiele mniejszym stopniu mierniki są wiązane z płacami kierowników średniego i niższego szczebla i pozostałych pracowników.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

kadry i płace kraków
Designed WP.
Wynik podziału pracy w ramach zawodu

Węższym pojęciem jest specjalność, traktowana jako wynik podziału pracy w ramach zawodu. Obejmuje ona czynności o podobnym charakterze (związane z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy)...

Zamknij