Zasadnicze znaczenie w procesie organizacji systemu zamówień publicznych

Takiemu ograniczeniu podlega również stosowanie instytucji zamówień w celu wspierania rozwoju krajowych technologii czy nowych gałęzi przemysłu. Jeżeli chodzi o system wspólnotowy, to dotyczy on nie tylko protekcjonistycznych działań danych państw członkowskich podejmowanych samodzielnie, ale i również środków wprowadzanych przez kilka państw działających wspólnie lub w ramach danej organizacji, jeżeli tylko takie środki mogą naruszać swobodny przepływ towarów lub usług w ramach wspólnego rynku.

Zasadnicze znaczenie w procesie organizacji systemu zamówień publicznych

Reasumując można stwierdzić, że zasadnicze znaczenie w procesie organizacji systemu zamówień publicznych ma jego dobre sharmonizowanie z całym systemem prawa krajowego i prawa międzynarodowego (zakładając, że państwu zależy na rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych z innymi państwami) , Korzyści, jakie przynosi liberalizacja handlu światowego powinny w pewnej mierze łagodzić niedogodności, jakie wynikają z obowiązku dostosowania prawa krajowego do uregulowań ponadnarodowych. Jasnym jest, że główne zasady – takie jak tworzenie warunków dla uczciwej konkurencji, efektywne wykorzystywanie środków publicznych przez stosowanie ekonomicznego kryterium wyboru, rzetelność zawierania umów, skuteczność systemu kontroli zawodowej i społecznej oraz wzmacnianie zaufania obywateli dzięki rzetelnemu rozliczaniu się ze środków publicznych pochodzących z podatków – bezkolizyjnie koegzystują na rynku zamówień publicznych, który jest regulowany zarówno przez prawo krajowe, jak i prawo międzynarodowe.

Wybór jednej z przedstawionych polityk, związanej z instru-mentalnym traktowaniem systemu zamówień lub z celem efektywnego wydatkowania środków publicznych, wpływa również na kształt istniejących regulacji prawnych dotyczących rynków zamówień publicznych. W dalszych rozdziałach niniejszej pracy wielokrotnie przewijać się będzie wątek dopuszczalności wykorzystywania postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia w celu osiągania określonych celów ekonomicznych lub społecznych. Na prawie każdym bowiem etapie takiej procedury – przykładowo przy ustalaniu kryteriów kwalifikacji czy wyboru oferty – można dostrzec działania zamawiających podporządkowane wybranej polityce. Często może się jednak zdarzyć, że trudno będzie ustalić granicę pomiędzy instrumentalizmem a samą dyskryminacją, która nie ma w zamierzeniu realizacji żadnego z góry ustalonego zadania o charakterze publicznym.

Ogólne uwagi na temat instytucji przetargu jako podstawowego sposobu zawierania umów w systemie zamówień publicznych

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Regulacje rynku zamówień publicznych

Koncepcja ekonomicznego kryterium wyboru jest ściśle związana z zasadą równego traktowania wszystkich potencjalnych oferentów. Taki nurt dominuje w ponadnarodowych systemach zamówień publicznych i jest związany...

Zamknij