Analiza marketingowa

Analiza marketingowa powinna też brać pod uwagę uwarunkowania prawne związane z oferowaniem na rynku określonych powierzchni nieruchomościowych do obrotu. Chodzi tutaj o koncesje, zezwolenia, patenty, prawa autorskie, certyfikaty, atesty. Analiza marketingowa powinna odnosić się do stanu istniejącego i do stanu, jaki może zaistnieć w przyszłości. Kwestie ochrony środowiska powinny być przedmiotem osobnych badań. Badania te dotyczą geotechniki, zagadnień zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych, sprawdzanie występowania azbestu.

W przeprowadzanych analizach marketingowych w realiach polskich bardzo duże znaczenie ma aspekt porównawczy, czyli porównanie rozwoju rynku w państwach Europy Zachodniej i w Polsce. Istotne jest o ile konsumpcja (zużycie jednostkowe danego produktu lub usług- w Polsce jest niższe niż w państwach Europy Zachodniej. Porównaniu podlegają też ceny. Najczęściej spotykany w takiej sytuacji jest wniosek o szansach na wzrost rynku w Polsce, gdyż istnieje stosowny potencjał wzrostowy. Często porównaniom podlega też rynek i jego perspektywy w państwach o zbliżonym do polskiego poziomie rozwoju gospodarczego (Czechy, Węgiy, Słowenia, Słowacja). Wskazuje to na możliwe trendy, jakie mogą mieć miejsce teraz i w przyszłości, jeśli przyjąć Europę Zachodnią oraz kraje o zbliżo-nym poziomie rozwoju gospodarczego za punkt odniesienia. Przykład telefonii komórkowej wskazuje, że rozwój rynku w Czechach, na Węgrzech może wyprzedzać Polskę, co także wskazuje na możliwy potencjał rynku. Takie porównania są też zasadne na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości podlega bowiem cyklicznym wahaniom koniunkturalnym. Zachowania uczestników rynku nieruchomości można przewidzieć obserwując przebieg cyklu w innych krajach, zwłaszcza krajach o podobnym poziomie rozwoju. W praktyce analiza marketingowa pokrywa się z analizą sektorową.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Polityka makroekonomiczna

Omówmy kilka z pokazanych wyżej bloków w kontekście analiz. Analiza makro-ekonomiczna pokazuje wpływ zmiennych makroekonomicznych i polityki gospodarczej na powodzenie projektu. Polityka makroekonomiczna wpływa na...

Zamknij