Pojęcie inwestycji w nieruchomości i ich klasyfikacja

Skoro już nawiązaliśmy do projektów deweloperskich, pora na podanie kilku istotnych definicji.

Definicja nieruchomości w polskich przepisach prawnych znajduje się w ait. 46 § 1 kodeksu cywilnego. Według tego artykułu nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.IS Nieruchomości, jak sygnalizowano, też mogą być przedmiotem inwestycji w celu pomnażania kapitału. Inwestowanie w nieruchomości jest takim przykładem inwestycji o charakterze rzeczowym, w którym w sposób pełny widoczna jest specyfika procesu inwestycyjnego. Inwestowanie w nieruchomości zawiera w sobie wiele elementów charakterystycznych. E.Kucharska-Stasiak podkreśla następujące cechy inwestowania w nieruchomości:

– stabilny sposób zabezpieczenia przez nieruchomość zainwestowanego kapitału

– możliwość osiągnięcia stałego dochodu z tytułu czynszu

– zależnie od systemu podatkowego, inwestowaniu w nieruchomości mogą towarzyszyć ulgi podatkowe.

Tyle odnośnie pozytywów. Do negatywnych cech inwestowania w nieruchomości należą z kolei niepodzielność zainwestowanego kapitału oraz wymóg stałego doglądania, czyli skutecznego zarządu.19 H. Gawron wymienia inne, negatywne cechy inwestowania w nieruchomości:

– duża wartość obiektów budowlanych, wymagających zgromadzenia na ich realizację znacznych środków kapitałowych, zarówno własnych, jak i zewnętrznych

– względnie długi okres realizacji projektów

– lokalny charakter rynku nieruchomości

– dominujący wpływ lokalizacji na opłacalność przedsięwzięcia

– długi okres użytkowania inwestycji

– zmienność koniunktury na rynku nieruchomości

– istotny wpływ ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej na efektywność inwestycji w nieruchomości

– konieczność uwzględniania przy wyborze wariantów dużej liczby czynników urbanistycznych, budowlanych, technicznych i ekologicznych

-trudności w uzyskaniu danych do porównywania projektów, konieczność sporządzania wielu szacunków, wielowariantowych prognoz itp.20

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Capitea Pietkiewicz
Designed WP.
Literatura ekonomiczna

W polskiej literaturze ekonomicznej brakowało przy tym pozycji, która oprócz łącznego omówienia powyższych kwestii, uwzględniłaby realia prawne obowiązujące w Polsce, a odnoszące się do zastosowań...

Zamknij