Art. 2 ust. 3 dyrektywy

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 2 ust. 3 dyrektywy podmioty takie uważane są za posiadające takie wyłączne lub szczególne uprawnienia.

Jeżeli podmiot zamawiający nie jest organem publicznym, to dostarczanie wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej do sieci zapewniającej usługi społeczeństwu nie jest objęte zakresem przedmiotowej dyrektywy, jeżeli:

a) w przypadku wody pitnej lub energii elektrycznej – podmiot wytwarza wodę pitną lub energię elektryczną jako produkt uboczny innej działalności niż tej objętej dyrektywą, ich zużycie jest niezbędne do podejmowania innych czynności niż dostawa tych produktów do sieci, a dostawa obejmuje jedynie ich niewykorzystaną nadwyżkę

b) w przypadku gazu lub energii cieplnej – podmiot wytwarza gaz lub energię cieplną jako produkt uboczny i jego produkcja jest nierozłącznie związana z wykonywaniem czynności innych niż te objęte dyrektywą, a dostawa tych produktów do sieci ma na celu jedynie gospodarcze wykorzystanie tej produkcji.

Trzeba zaznaczyć, że niektóre z podmiotów dostarczających gaz do sieci zapewniającej usługi społeczeństwu prowadzą również działalność polegającą na poszukiwaniu lub eksploatacji złóż gazu. W związku z tą działalnością mogą one skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 3 dyrektywy, które obejmować może zarówno czynności polegające na dostawie, jak i samo poszukiwanie i wydobycie gazu.

Jak wcześniej wspomniano dyrektywa 93/38 odnosi się również do czynności polegających na eksploatacji określonego obszaru geograficznego w celu poszukiwania lub wydobywania ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Dzień 1 – popołudnie Określanie celów zawodowych

Na podstawie opracowanych przed południem materiałów wszyscy uczestnicy szkolenia powinni wytyczyć sobie wstępny cel zawodowy. Otrzymują arkusze robocze, na których spisują swoje umiejętności, słabe strony,...

Zamknij