Dyrektywa sektorowa

Należy zaznaczyć, iż dyrektywa sektorowa w nieco odmienny sposób ujmuje wyjątki od obowiązku publikacji ogłoszenia, które nie mają swojego odpowiednika w przypadku zamawiających z sektora publicznego. I tak w przypadku dodatkowych dostaw, dokonywanych przez pierwotnego dostawcę, których celem jest częściowe zastąpienie towarów lub urządzeń, ich rozszerzenie lub rozbudowa, jeżeli zmiana dostawcy zmuszałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych parametrach technicznych, co skutkowałoby niekompatybilnością techniczną lub trudnościami w użytkowaniu i dozorze, to podmioty zamawiające mogą udzielić takiego dalszego zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia. Jednak w przypadku sektora publicznego okres obowiązywania takich zamówień nie może przekraczać trzech lat – takie ograniczenie, jeżeli chodzi o czas, nie istnieje w przypadku podmiotów działających w ramach dyrektyw 93/3 Wynika to po części z charakteru umów zawieranych przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mających charakter długoterminowy. Takie ograniczenie, doty-czące jednak nie tyle czasu trwania umowy co jej wartości, dotyczy również innego wyjątku, a mianowicie możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na dodatkowe roboty, niewłączo- ne do rozważanego projektu, ani nieobjęte uprzednim zamówieniem, których wykonanie z powodu nieprzewidzianych okoliczności stało się jednak konieczne. W przypadku zamawiających z sektora publicznego łączna wartość zamówień na dodatkowe roboty budowlane nie może przekraczać 50% wartości zamówienia głównego. Takie ograniczenie nie istnieje w przypadku zamówień udzielanych przez przedsiębiorstwa działające pod rządami dyrektywy sektorowej. Natomiast zakres innego wyłączenia, dotyczącego zamówień, których przedmiotem jest powtórzenie podobnych prac powierzonych wykonawcy, pod warunkiem iż takie roboty są zgodne z podstawowym projektem i gdy o możliwości zastosowania późniejszej procedury bez uprzedniego ogłoszenia zastrzeżono w pierwszym ogłoszeniu – jest szerszy w przypadku sektora publicznego, albowiem obejmuje również usługi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Baza danych pracowników i firm

W dużych przedsiębiorstwach i w wypadku znacznych redukcji personelu zaleca się stworzenie bazy danych pracowników korzystających z outplacementu. Aby uniknąć ewentualnych konfliktów, należy tę kwestię...

Zamknij