Jak korzystnie zawrzeć umowę?

dania się woli sądu co do sposobu wykonania zobowiązania lub podjęcia decyzji o rozwiązaniu danego stosunku prawnego, jakim jest umowa. Nakłada ona na strony obowiązek podjęcia renegocjacji zmierzających do dostosowaniu danej umowy do zmiennych okoliczności.

Klauzula rebus sic stantibus ma swój odpowiednik w artykule 357 k.c. Na mocy tego artykułu, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia albo nawet orzec

o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniu stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

– Umowa wspólników (tzw. Shareholder Agreemen- i umowa spółki/statut spółki.

– Umowa o realizację prac budowlanych i o dostawy wyposażenia.

– Umowa najmu/umowa sprzedaży.

– Umowy związane z finansowaniem zewnętrznym (umowa kredytowa, umowa leasingowa, umowy pożyczki, akty podporządkowania pożyczki ) oraz tzw. dokumenty prawnego zabezpieczenia spłaty zewnętrznych środków finansowych (np. ustanowienie hipoteki, zastawu, cesji wierzytelności, cesji praw z polis ubezpieczeniowych).

– Umowy o zarządzanie projektem (umowa z operatore- wraz z umowami motywacyjnymi dla managementu.

Umowy pośrednictwa związane z poszukiwaniem najemców/nabywców/źródeł finansowania.

Umowy ubezpieczenia.

Z grona wymienionych umów do umów o charakterze bezpośrednim można tu zaliczyć: umowę o realizację prac budowlanych, umowę o zarządzanie projektem, umowy najmu lub kupna-sprzedaży. Niektóre z wyżej wymienionych umów są typowe dla każdego projektu inwestycyjnego. Inne, jak na przykład umowa zewnętrznego nadzoru nad projektem, są narzucone przez poszczególne strony projektu (banki komercyjn- lub też mogą wynikać z samej specyfiki projektu – na przykład umowa z operatorem hotelu.

Pora przejść do szczegółów wyżej wymienionych umów. Charakterystyka zawierać będzie cele wyżej wymienionych umów w prawno-finansowej strukturze projektu inwestycyjnego i przykłady typowych zapisów poszczególnych umów, zwłaszcza tych minimalizujących ryzyko projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Terminy składania ofert

Prawidłowe wyznaczenie terminu do składania ofert ma na celu umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom ich przygotowanie, dlatego też przy jego określaniu zamawiający powinien brać pod uwagę takie...

Zamknij