Kierować Wprowadzenie

Problematyka zamówień publicznych może być rozważana i badana w rozmaitych aspektach. Można zamówienia traktować jako jeden z elementów rynku, jako tradycyjny instrument, za pomocą którego poszczególne państwa osiągają wyznaczone cele o charakterze ekonomicznym, politycznym lub społecznym. Zamówienie może być rozpatrywane również w nawiązaniu do przedmiotu umowy zawieranej w drodze przetargu, którego poszczególne elementy są określone w ustawie normującej również i późniejszą pozycję stron zawartego kontraktu. Nieco inaczej traktowane są zamówienia z punktu widzenia prawa międzynarodowego, a zwłaszcza prawa wspólnotowego, gdzie stanowią jeden z elementów wspólnego rynku, bez którego integracja ekonomiczna państw członkowskich nie byłaby pełna. W przypadku prawa wspólnotowego – gdzie większość barier na drodze do utworzenia wspólnego rynku, takich jak cła i kontyngenty została już zniesiona – zwrócono uwagę na bardziej subtelne metody praktyk protekcjonistycznych, takich jak choćby dyskryminacja w zamówieniach publicznych. Otwieraniu poszczególnych rynków miało służyć rygorystyczne przestrzeganie zasady równości i tych wszystkich przepisów prawa zamówień, które kształtują proces udzielania zamówień jako zjawisko o ściśle ekonomicznym charakterze- bez możliwości jego instrumentalizacji i wykorzystania do osiągania wybranych celów społecznych czy politycznych.

Celem niniejszej publikacji jest analiza kształtu zasad rządzących zamówieniami publicznymi (przede wszystkim reguły równego traktowania wszystkich uczestników postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia) i przedstawienie obowiązujących unormowań prawa wspólnotowego w tej dziedzinie. Wspólnotowe

prawo zamówień publicznych omówione zostanie w oparciu nie tylko o szczególne przepisy prawa wtórnego (dyrektywy), ale również przy uwzględnieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, norm zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz obowiązujących umów międzynarodowych. Wszystkie pozostałe aspekty zamówień są w tej pracy poruszane o tyle, o ile jest to potrzebne dla prawidłowego przedstawienia omawianych zagadnień. Oczywiście ze względu na bliskie powiązanie niektórych z nich – dotyczy to zwłaszcza kwestii dopuszczalności instrumentalnego traktowania zamówień publicznych – z uwagi na odniesienie do praktycznego ujęcia zasady równości oraz ograniczeń w zakresie jej zastosowania, muszą być one potraktowane w sposób bardziej szczegółowy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Co można zaliczyć do nakładów inwestycyjnych?

Do nakładów inwestycyjnych możemy zaliczyć zatem wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz wydatki poniesione w trakcie jej realizacji aż do momentu przekazania obiektu...

Zamknij