Kontrola nad gotówką

Racjonalizacja zatrudnienia w spółce realizującej projekt i u sponsorów projektu. Tradycyjna formuła finansowania oparta na bilansie firmy powoduje zazwyczaj skokowy wzrost zatrudnienia w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. W przypadku formuły „project finance” przyrost zatrudnienia może następować bardziej rytmicznie, zależnie od fazy rozwoju projektu i nie obciążać sponsora projektu.

Większa kontrola nad gotówką (przez strony zaanggażowane w realizację projekt- generowaną przez projekt w przypadku „project finance” w porównaniu z tradycyjnym finansowaniem opartym na bilansie, gdzie wolne zasoby gotówki są przedmiotem samodzielnych decyzji zarządów. W przypadku finansowania opartego na bilansie, zarządy mogą z większą swobodą angażować się w nowe projekty inwestycyjne.

Finansowanie projektów na zasadach „project finance” znalazło zastosowanie zarówno w krajach rozwijających się, jak i w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. W ramach finansowania na zasadach „project finance” można wymienić różne typy struktur prawno-finansowych. Wymieńmy tutaj systemy „Built-Operate- -Tranfer” (BO- – „zbuduj, zarządzaj, przekaż” oraz system partnerstwa publicznoprawnego (Private Finance Initiative). W systemie BOT zakładana jest spółka celowa, której przyznawana jest koncesja na eksploatację danego obiektu przez rząd. Taka koncesja określa warunki realizacji całego przedsięwzięcia, okres i warunki użytkowania projektu. Po otrzymaniu koncesji i wybudowaniu obiektu, spółka celowa eksploatuje obiekt przez ustalony okres, pobierając od użytkowników stosowne opłaty, które wynikają z zawartych umów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zmniejszenie wartości majątku finansowego

Fakt, że upadłość spółki celowej w następstwie niepowodzenia realizacji projektu nie oznacza upadłości sponsorów projektu, choć niewątpliwie znajdzie swe odbicie w ich sprawozdaniach finansowych (zmniejszenie...

Zamknij