Kwestia kaucji

Kwestię kaucji, jako prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, reguluje prawo bankowe. Bank jest stroną bierną czynności prawnej, która polega na tym, że celem zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik lub osoba trzecia (sponso- przelewa określoną kwotę w złotych lub w innej walucie na rachunek banku. Ten rachunek banku jest opisany w art. 102 ust 1 Prawa bankowego, Jest on wyodrębnionym w banku rachunkiem do przyjmowania i deponowania środków pieniężnych służących do zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku, .lako rachunek wewnętrzny banku nie podlega rygorowi zajęcia komorniczego. Jeśli dłużnik-spółka celowa nie dokona spłat wierzytelności wobec banku, wtedy bank zaspokaja się ze środków zgromadzonych na omawianym rachunku. Potrącenie może dotyczyć nawet części wymagalnego zadłużenia.

Sponsorzy jako zabezpieczenie zadłużenia spółki celowej w banku mogą podpisywać także umowę o blokadę środków pieniężnych. Jest to ograniczenie swoich praw do rachunku bankowego przez spółkę celową lub przez sponsora poprzez wyłączenie możliwości dysponowania saldem przez czas trwania blokady.

W projektach deweloperskich z kaucją i blokadą mamy do czynienia w sytuacji, gdy niepewne są przychody projektu – albo nie podpisano jeszcze umów najmu powierzchni i sprzedaży, albo też umowy takie wygasły i trwa poszukiwanie nowych kontrahentów. Podobnie jest z innymi wyżej wymienionymi formami regresu, banki finansujące zazwyczaj odwołują się do regresu do sponsorów projektu, jeśli finansują okres budowy lub gdy nieruchomość nie generuje wystarczających przychodów do spłaty zadłużenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rachunek pokrycia obsługi zadłużenia

Innym specyficznym rachunkiem bankowym występującym w formule „project fmance”jest tzw. rachunek pokrycia obsługi zadłużenia (DSCR). Powinny być na nim deponowane środki na obsługę kredytu bankowego...

Zamknij