Metoda oceny

Informację, czy bank jest zainteresowany daną kategorią projektu, deweloper powinien pozyskać od banku szybko, gdyż to wpływa na jego strategię pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Podczas wstępnej rozmowy deweloper powinien też zapoznać się z regulaminem kredytowania, jaki obowiązuje w danym banku, tak aby zorientować się w regułach gry, jakie obowiązują w danym banku.

Deweloper powinien też zostać zapoznany z kryteriami oceny projektów inwestycyjnych stosowanymi przez bank. Metoda oceny stosowana przez niego do oceny projektów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości powinna brać pod uwagę:

– lokalizację oraz walory funkcjonalne nieruchomości

-kształtowanie się wyceny nieruchomości metodami dochodowymi

i w szczególności wartość bankowo-hipoteczną nieruchomości proporcja wnioskowanego kredytu i tej wyceny (tzw. loan to value ratio)

-skalę regresu do sponsorów projektu (udziałowców/akcjonariuszy spółki celowej)

– kondycję ekonomiczno-finansową sponsorów projektu i ich doświadczenie w realizacji zbliżonych projektów w przeszłości

– jakość umów towarzyszących projektowi (np. umowa z generalnym wykonawcą, umowy najmu i sprzedaży lokali)

– doświadczenie wykonawców i kadry zarządzającej

– zastosowane w projekcie sposoby minimalizowania podstawowego ryzyka projektu poprzez jego transfer w ramach zawartych umów i deklaracji. Chodzi tu

o minimalizację ryzyka makroekonomicznego, finansowego, ryzyka okresu budowy i ryzyka operacyjnego

– wskaźniki płynności, wywodzące się od rachunku przepływów pieniężnych (cash-flow), np. wskaźnik pokrycia obsługi długu

– efektywność projektu mierzona miernikami prostymi i dyskontowymi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Podstawowe elementy dokumentacji kredytowej

W rozdziale przedstawiono z kolei typowe umowy towarzyszące projektowi z obszaru nieruchomości wraz z przykładami typowych zapisów, dzięki którym możliwa jest minimalizacja i odpowiednia alokacja...

Zamknij