Ocena ofert przy uwzględnieniu kryteriów pozaekonomicznych

Jak już powyżej wspomniano – w przypadku prawa wspól-notowego – kryteria o charakterze ekonomicznym stanowią podstawę do wyboru najkorzystniejszej oferty. Przesłanki innej natury zazwyczaj mogą wpływać ograniczająco na realizację zasady równego traktowania wszystkich uczestników postępowania i służyć do realizacji określonych celów, bynajmniej niezwiązanych z zasadą prawidłowego dysponowania środkami publicznymi. Na temat aspektów społecznych zamówień publicznych wypowiedziała się Komisja Wspólnot Europejskich w Zielonej Księdze z 1996 r. Jeżeli chodzi o etap oceny ofert, to najbardziej znaczącym problemem może się stać dopuszczalność stosowania kryteriów związanych z ochroną środowiska. Z uwagi na ich rozmiar, zamówienia publiczne mogą mieć znaczny wpływ na określone działania gospodarcze, jak również mogą oddziaływać na proces wytwarzania określonych pro-duktów. Państwa zastanawiają się więc, jak najlepiej promować zamó-wienia na ekologiczne i przyjazne środowisku produkty i usługi.

Przepisy prawa wspólnotowego odnoszące się do zamówień publicznych w zasadzie nie dają faktycznie podstaw do propagowania akcji dotyczących ochrony środowiska. Jednak kwestie z tym związane mogą być włączane do wymagań technicznych odnośnie do specyfiki robót, dostaw lub usług. Komisja proponuje stworzenie jednolitej specyfikacji technicznej uwzględniającej aspekty związane z ochroną środowiska. Zamawiający mogą ponadto zachęcać firmy do przyjmowania bardziej aktywnej postawy odnośnie do kwestii ochrony środowiska poprzez zaprzestanie odrzucania ofert na towary zawierające komponenty po naprawie lub materiały przetworzone, pomimo iż spełniają one pod względem technicznym wymagania określone w dokumentach dotyczących zamówienia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowa o zarządzanie projektem

W projektach inwestycyjnych typową tendencjąjest ograniczanie zatrudnienia. Spółki celowe powołane do realizacji projektów inwestycyjnych starają się zatrudniać zatem do zarządzania projektami inwestycyjnymi wyspecjalizowane firmy z...

Zamknij